Sidor

tisdag 14 juni 2016

Riksrevisionen kritiserar Migrationsverket

Idag lyfter media fram en granskning från Riksrevisionen avseende migrationskrisen. Migrationsverket får lite kritik för dyra upphandlingar och brist på förutseende avseende bostäder. Hur Migrationsverket skall kunna trolla fram billiga hyresrätter överlåter jag till en övning åt läsaren. Eller ska man kanske sitta med stora tomma bestånd i väntan på Migrationsvågor?

Hursomhelst får verket kritik på dessa områden.


En mkt mer intressant rapport är Riksrevisionens förvaltningsrevision av Migrationsverket Årsrapport och skydd mot oegentligheter.

Efter kritik i förra revisionen tillsatte Migrationsverket en tillsynsenhet, men denna saknar enhetliga rutiner och riktlinjer. En helt verkningslös åtgärd alltså.

Rekommendation Riksrevisionen rekommenderar att MV beslutar om riktlinjer som säkerställer en enhetlig och ändamålsenlig hantering av indikationer på oegentligheter.

Vad gäller ärendehanteringen kvarstår samma rekommendationer som förra året.

I rapporten kan man läsa "Vid handläggning av tillståndsärenden har handläggare tillgång till ärendehandläggningssystemet utan begränsningar och hämtar själva sina ärenden från en inkorg."

Här finns alltså goda möjligheter för handläggare att plocka ut lämpliga kandidater ur inkorgen och ge dem specialbehandling av olika skäl......helt otroligt att det är möjligt.

Rekommendationer 
Riksrevisionens rekommendationer från revisionsrapport 2014-05-07, dnr 32-2013-0554 kvarstår: 
• Riksrevisionen rekommenderar MV att tilldela behörigheter i ärendehanteringssystem i överensstämmelse med beslutad delegation. 
• Riksrevisionen rekommenderar MV att anpassa systemet för att säkerställa tvåpersonsbeslut i enlighet med arbetsordningen. 
• Riksrevisionen rekommenderar MV att begränsa handläggares valfrihet i IT-system att själva välja ärenden och dessutom få tillgång till fullständig information i samband med detta.

Gällande den uppföljning av rättsliga kvalitén utgår Migrationsverket inte från verkligheten (dvs faktiska beslut) utan från antaganden. Känns väl rätt så symptomatiskt för Sverige av idag? Kanske kan Virtanen & Co som lever i en värld av faktafri antaganden få jobb där?

Mkt riktigt får verket kritik för detta.

Istället bygger bedömningen på att förutsättningar i form av system, metoder för kvalitetsuppföljning samt kompetens för att kunna identifiera och åtgärda brister bedöms finnas. Bedömningen av den rättsliga kvaliteten i beslutsfattande bygger således på ett antagande i stället för utvärdering av fattade beslut under 2015. 

Migrationsverket har också kvalitetsuppföljningar men man analyserar inte resultatet. Vilket nog många iofs kan känna igen om man jobbat på större organisationer.

Rekommendationer 
Riksrevisionen rekommenderar att MV:s återrapportering av rättslig kvalitet sker i enlighet med de återrapporteringskrav som finns i regleringsbrevet. 
Riksrevisionen rekommenderar att MV analyserar resultatet av kvalitetsuppföljningarna för att kunna bedöma i vilken omfattning bristerna kan ha medfört felaktiga beslut.


1 kommentar:

  1. "Vid handläggning av tillståndsärenden har handläggare tillgång till ärendehandläggningssystemet utan begränsningar och hämtar själva sina ärenden från en inkorg"

    Helt otroligt naivt. Att göra annat än att lotta eller låta andra besluta om handläggare skulle ses som en uppenar korruptionsrisk i de flesta länder.

    SvaraRadera