torsdag 8 oktober 2015

Stoppa migrationshaveriet i domstol?

En tanke jag fick idag vore att man kan gå den legala vägen och ifrågasätta en del saker kommunerna håller på med. Ett exempel kan tex vara stöd till illegala invandrare...eller de sk transitflyktingarna. Hjälp till dessa ger upp till 2 års fängelse, ändå ger vissa kommuner pengar till detta. Är det verkligen en del i en kommuns åtaganden?

Som kommuninvånare har man rätt att överklaga  kommunala beslut till förvaltningsrätten. Antingen är beslutet lagvidrigt, eller så kan de vara en formellt felaktig hantering av ärendet.Beslut av kommunala organ – fullmäktige, kommunala nämnder och styrelser samt i vissa fall de kommunala revisorerna – överklagas enligt reglerna om laglighetsprövning om det inte finns bestämmelser i lag som säger att beslutet ska överklagas som förvaltningsbesvär. Kommunfullmäktiges beslut överklagas nästan alltid i den ordning som föreskrivs för laglighetsprövning . 

Utmärkande för laglighetsprövning är:

 • Att endast kommunmedlemmar har överklaganderätt, oavsett om beslutet angår honom eller henne personligen.
 • Att tiden för att överklaga börjar löpa när det justerade sammanträdes­protokollet har tillkännagivits på kommunens anslagstavla.
 • Den som klagar får inte åberopa någon ny omständighet som stöd för sin talan efter att tiden för att överklaga gått ut
 • Domstolens prövar endast beslutets laglighet, inte om beslutet är lämpligt eller skäligt.
 • Domstolen kan bara undanröja (kassera) beslutet men inte ändra beslutets innehåll. 
Det finns fyra grunder som kan leda till en ändring av ett kommunalt beslut (10 kap 8 § kommunallagen):
 1. Om beslutet inte har tillkommit i laga ordning
 2. Om beslutet hänför sig till något som inte är en angelägenhet för kommunen (överskridande av gränserna för den kommunala kompetensen)
 3. Om det organ som har fattat beslutet har överskridit sina befogenheter
 4. Om beslutet strider mot lag eller annan författning
Uppräkningen i paragrafen är uttömmande, vilket innebär att det inte finns någon möjlighet att genom laglighetsprövning få ett kommunalt beslut upphävt på någon annan grund än de nämnda. 

Förvaltningsbesvär

Kommun är indelad i ett antal nämnder som av kommunfullmäktige anförtrotts olika typer av ansvarsområden. Flertalet av de beslut som fattas av dessa nämnder fattas inte med stöd av kommunallagen utan med stöd i så kallad speciallagstiftning. Dessa beslut överklagas med förvaltningsbesvär. Exempel på beslut som överklagas med förvaltningsbesvär är socialnämndens beslut om ekonomiskt bistånd och särskilt boende som fattas med stöd av socialtjänst­lagen och byggnadsnämndens beslut om bygglov med stöd av plan- och bygglagen.  Ofta har ett ärende startat med att en kommunmedlem sökt bygglov eller liknande men ärendet kan också ha börjat med att kommunen gör en tillsyn av något slag som sedan resulterar i i ett beslut. 

1 kommentar:

 1. Hej.
  Jag gillar din idé men då hela rättsväsendet är befolkat av partigängare och politruker känns det orealistiskt att de skulle fälla sina buksvågrar, annat än i en intern maktkamp, och då blir resultatet det vanliga: vi förlorade, politikerna vann.

  Jag har ärligt börjat förtvivla om det finns vilja till makt, och en insikt i syftet med denna, annat än självförhärligande hos våra valda representanter. De för sig mer som härskare än primus inter pares.

  Kamratliga hälsningar,
  Rikard, lärare

  SvaraRadera