fredag 16 september 2016

Vem blir ny GD för Migrationsverket?

Som ni säkert sett skall Anders Danielsson sluta som GD på Migrationsverket. Som migrationsaktivist var det en synnerligen olämplig tjänst att inneha. Han passar nog bättre på Röda korset. 

Den stora frågan är vem som kommer nu?

Det finns två olika sorts personer att välja på (dessvärre). Antingen en nyligen avgången politiker eller en GD karriärist. 

I det förra gänget hittar vi stjärnor som Kaplan, Sahlin, Romson. Ingen av dem är ngt bra val av kända anledningar. Kaplan är islamist, Romson idealist och Sahlin en klåpare.

Då återstår troligen ngn tjänstemanna karriärist, vilket även kan innefatta ngn politiskt sakkunnig eller statssekreterare. Personligen tror jag man kommer plocka ngn som står Mp nära för att de ska känna att de får ngn liten morot. Kanske ngn av de tre riksrevisorer som nyligen avgått?


Oavsett tror jag inte man kommer tillsätta ngn på kompetens att leda en myndighet i dessa mkt ansträngande tidet för sagda myndighet. Bäst vore att tillsätta en riktigt grå superbyråkrat, men det blir nog en ny aktivist. Vi får väl se så småningom.
35 kommentarer:

 1. How about? En kvinna med dubbla efternamn, tex Bermudez Svankvist.

  Kvinna, utländskt påbrå, förmåga att skita ner allt utan att fördenskull hamna i frysboxen (bara temporärt sidledes spark). Angeles BS får min röst!

  SvaraRadera
 2. Man kommer att hitta en glosögd byråkrat som säger att Sverige styrs under lagarna. En glosögd byråkrat med hårda nypor. Ingen som försöker göra sig populär med snitsiga fraser om allas lika värde och dylikt.

  SvaraRadera
 3. Alltid finns det väl något bindgalet vänsterhen att besätta posten med.

  SvaraRadera
 4. Problemet är dessvärre ett annat. Efter 1974 bestämde sig politiken för att frångå brittisk parlamentarisk grund med praxis, och gå över mot ngn slags storslagen rationell ordning, bland annat genom att de förpassade vår tidigare grundlag RO, riksdagsordningen, som andrafiol, efter RF, och det kan ett barn lista ut, att om regeringen, dvs partieliterna, sätter sig över Riksdagen och de folkvalda, så får man en annat typ av ledare, det helter korruption på normalsvenska. (svågerpolitik)

  Beslut vid riksdagsstyrelsens sammanträde den 26 september 2012
  (dnr 049- 3142-2011/12).

  En parlamentariskt sammansatt kommitté under ledning av talmannen med uppdrag att göra en materiell, språkligt och lagtekniskt översyn av riksdagsordningen. Anledningen var SCBs PSU i november 2011 men framför allt den i maj 2012, då det började gå upp för hövdingen och hans kronprinsessa vart hän det barkade, som följd av inslagen väg, och det gick inte riktigt som "man tänkt sig" :-) S.W

  SvaraRadera
 5. KOMMITTÉDIREKTIV

  I uppdraget ingår att

  - göra en genomgång av huvud- respektive tilläggsbestämmelserna i syfte att renodla dessa vad gäller detaljeringsgrad och betydelse (dvs vad är det som primärt och sekundärt i RO, eftersom partigängarna i praktiken lärt sig att de kan strunta i RO, eftersom det är de själva som övervakar knstitutionen i KU, dvs de dömer sig själva, och som ett brev på posten har Sverige begåvats med pop-Jimmmy, det är inte mer än rättvist.

  - överväga om det är möjligt och lämpligt att närmare precisera innebörden av följdmotionsrätten, såväl allmänt sett som i fråga om olika typer av förslag (dvs att begränsa denna rätt)

  - följa upp tillämpningen av bestämmelserna om förlängd motionstid och överväga om det finns skäl att utvidga möjligheten att förlänga motionsti- den (man är trött på arbetet att besvara motioner inom en viss tid)

  - överväga om det finns skäl för och om det är möjligt att utforma reglering- en av vilka utskott som ska finnas och fördelningen av ärendena mellan ut- skotten på ett mer flexibelt sätt än vad som är fallet i dag
  (jo, man avskaffade regleringen av departementen, och man vill inte längre ha kvar fasta utskott med tydliga utgiftsområden i budgeten, eftersom detta innebär att ansvar kan fastställas från väljarna)

  - se över nuvarande ordning för riksdagsärendenas avgörande och överväga om det är möjligt och lämpligt att förenkla beslutsförfarandet i kammaren
  (ujuj, regeringen vill runda riksdagen, eftersom det började se ut som att sd fick parlamentariskt inflytande, dvs man ändrar på formen, för politikens innehåll måste ju var det rätta, och väljarna vet inte sitt eget bästa).

  - överväga om det finns skäl att stärka minoritetsskyddet vid utskottsarbetet
  (dvs veto, för att minska utskottens makt vid beredning, trams.) Partierna vill få ordning och kontrollera sina knapptryckare från start)

  - analysera den konstitutionella betydelsen och innebörden av riksdagens tillkännagivanden (jo, nu har man börjat inse detta med att Riksdagen kan vara i majoritet över en regering)

  SvaraRadera
 6. - överväga om det finns skäl att införa en tydligare reglering av utskottens initiativrätt och beredningen av sådana initiativ
  (kanslisvenska för att ta från utskotten makt, som de hade av gamla RO och 1809 års RF, och sas få ordning på utskottsarbetet nu när SD var katt bland hermelinerna, rollen som vp och mp tidigare haft, varför man inrättade tex FöBer för att runda utskottet i frågor som man ville hålla utanför vp + mp, en ordning ordf Persson ändrade på.

  - se över regelverket kring inkallande av riksdagen vid avbrott i kammarens arbete (the show must go on, även om det blir ajouneringar, som följd av att det började smyga in sig ett treje block).

  - se över nuvarande former för nominering av
  * riksdagens ombudsmän
  * riksrevisorerna
  och överväga om nomineringsförfarandet kan göras mer öppet....
  (jo, JO och Riksrevisornera ville man få ordning på....det gick också bra, med baklängessvenskan, vackert.

  - följa upp och se över det nya regelverket om val av riksdagsdirektör
  (en inte helt oviktig post, för ngn måste ju bestämma över knapptryckarkompanierna)

  - överväga om reglerna om ledighet från uppdraget som riksdagsledamot och ersättare bör ändras så att ersättare kan träda in i fler fall
  (dvs göra det ännu mer förmånligt att vara knapptryckare, dvs vara sjukskriven, mammaledig, tjänstledig...)

  Detta utmynnade i:
  2012/13:URF3


  överväga vilka författningsändringar och organisatoriska förändringar ett mer kontinuerligt arbete i kammaren året om skulle kräva

  överväga om det räcker med att hålla namnupprop vid det första samman- trädet i kammaren under en valperiod

  göra en språklig och lagteknisk översyn av riksdagsordningen.

  Kommittén är oförhindrad att aktualisera och överväga även andra frågeställ- ningar som regleras i riksdagsordningen. Uppdraget omfattar däremot inte att lägga fram förslag som kräver ändringar i regeringsformen.

  Om kommittén vid sina överväganden finner att regelverket behöver änd- ras, ska kommittén lägga fram erforderliga lagförslag.

  Kommittén ska biträdas av sakkunniga, experter och sekreterare och är oförhindrad att inrätta referens- och arbetsgrupper.

  Uppdraget ska redovisas senast den 1 september 2013.

  Det var alltså ett år före det stora debaclet i Riksdagen, där det visade sig att våra ledare körde i blinndo occh kalkylerade med andra siffror än valet blev, efter den sällsynt uppblåsta kombinationen av att inte ändra sin kurs, utan göra en Adolf (Stalingrad) strunta i alla varningstecken, och pestsmittflagga alla som hade invändningar, det var den enda vägens politik, och ingen i allansen kunde sätta emot, hövdingen visste att ingen kunde gå emot, utan att bli fascisttstämplad i Aftonbladet och DN och därmed fick politiken en present av demos, ingen sa något, ingen talade om för politiken att de blivit fascister, och det fina med det var att alla visste om att de inte var fascister/nationalsocialsister, det vara bara politiken som ansåg detta, om ngn sa detta, så då uppstod en tyst överenskommelse, med dubbla budskap, och efter valet fick vi DÖ, dvs det var det konstitunella arbete man hade velat införa i RO, men inte fått igenom, och nu fick de panik, och visst försökte de med utspel, även om akb höll sig borta, KD-ledaren försvann och lämnade efter sig ett moras, det blev Lööf som fick framföra att de skulle ändra i RO, eftersom akb satt inlåst med hövdingens kalkyler, marschen hövdingen initierat skulle fortsätta och akb var inte vald, och lydde order, naturligtvis. S.W

  SvaraRadera
 7. Bakgrund (den officiella i kommittédirektiven)

  1973´/74 genomfördes en fullständig författningsreform, varvid 1809 års regeringsform byggd påå maktdelning ersattes av den nu gällande RF.
  Bland annat avskaffades tvåkammarriksdagen och man tog bort skilda valdagar för kommunerna, dvs partigängarna tog över centralt och kontrollerade ordingen ute i landet, det var här se alla skjöt sig i foten, och trodde på centralstyrd rationell styrning von oben, alltså den ordning man frångått 1809. Denna rätt märkliga ordning, som inte är empirisk/funktionell, utan utgår från att man kan rationalisera makt och framtid, utgår från ett gudstänk, och inte som moder jord fungerar på ritkigt, dvs det finns ingen plan, det finns bara slump och svarta svanar :-) att de hade rätt 1809 och fel tiden före, liksom tiden efter 1974 börjar väl lite framgå, efter turerna i Bryssel där Sverige tog vansinnet längst, innan vi jämte DNs ledarsida, Aftonbladets reaktivitet, Krösa-Majorna, där Ohlsson bara var en, tillsammans marscherat utan minsta kontakt med verkligheten eller örat mot marken. På så vis har Sverige gjort en stor demokratisk insats, och bäddat sängen för Brexit och nuvarande existentiella kris, där det inte annat än går att känna medlidande med Bryssel, Det lilla landet lagom krävde att alla skulle göra "as we di in sviiiden" och när de inte gjorde som den humanitära stormakten befallde, så initierade Sverige en folkvandring genom EU mot norr, och de som låg i främsta linjen fick börja gräva skyttegravar, väldigt smart Sverige, och så skällde vi ut dem efter noter, innan vi var på väg att spränga Öresundsbron... Det hade varit snyggt.


  Genom nya RF antogs samtidigt en ny riksdagsordning.


  RF innehåller grundläggande bestämmelser om bl.a. statsskickets grunder, fri- och rättigheter, regeringen, riksdagen och riksdagsarbetet.

  Kompletterande regler om riksdagen och riksdagsarbetet finns i riksdagsordningen, som i konstitutionellt hänseende intar en mellanställning mellan grundlag och vanlig lag. (dvs efter 1974)

  De väsentligaste föreskrifterna om riksdagens organisation och arbetsformer inryms i huvudbestämmelser, medan detaljreglerna återfinns i tilläggsbestämmelser. (som kan ändras enklare)

  Tilläggsbestämmelser-na motsvarar i huvudsak den tidigare gällande riksdagsstadgan. Riksdagsordningen kompletteras av bestämmelser i lagen (2011:1175) med instruktion för riksdagsförvaltningen.

  RO är uppdelad på 10 kapitel.

  1 kap. föreskrifter om
  riksmötets början och slut
  talmannens och riksdagsstyrelsens ledning av riksdagsarbetet
  ledighet från uppdraget som riksdagsledamot.

  2 kap.
  bestämmelser om kammarsammanträdena,
  talmannens uppgifter, kallelse, offentlighet, föredragnings- och talarlista samt ledamöternas yttranderätt.

  SvaraRadera
 8. 3 kap.
  Frågor rörande riksdagsärendena med regler om regeringens, ledamöters och riksdagsorgans initiativrätt samt de tidsramar inom vilka propositioner och motioner måste väckas.
  OBS........
  För riksdagsärenden råder ett beredningstvång, vilket innebär att alla väckta ärenden ska remitteras till utskott för beredning. Detta är centralt, att man vill frångå, om de ska kunna runda SD i Riksdagen, och det är detta som frågan egentligen handlar om, om demos har inflytande över parti-koryféerna, och partiernas makt finns naturligtvis inte reglerad i RF eller RO, (utom att titeln gruppledare nämns i RF, dvs akb förra ämbete, varför politiken är mycket noga med att försöka begränsa demos inflytande, och när det inte går att runda Riksdagen mer, genom att tillsätta slöa köpta ledamöter, så ändrar man på RO, så att utskotten kan rundas eller helst upphöra som i fallet med bostadsutskottet, eftersom politiken inte kunde lösa bostadsfrågan, och smugglade in dessa frågor på finansen, sist men inte minst rundade man demos genom EU, dvs överstatlighet, och då slipper man likt fru ohlsson ta i tu med praktiska frågor i väljarna vardag, varför man kan fortsätta leva i sus och dus, och så går det åt pipsvängen så klart, när de inte odlar sin trädgård, och Sverige har nog tagit ledningen i politiskt vanvett, sannolikt eftersom vi inte haft krig sedan 1809, då man alltså var klok nog att inse orsaken till tidigare vanvett och krig, och gav Riksdagen mer makt och regent mindre. here we go again. S.W

  SvaraRadera
 9. utskottsindelning och arbetet i utskotten, finna i 4 kap.

  Formerna för ärendenas slutliga avgörande och omröstningsförfarandet behandlas i 5 kap.

  Närmare bestämmelser om ledamöters rätt enligt 13 kap. 5 § regeringsfor- men (RF) att framställa interpellationer och frågor till statsråd finns i
  6 kap.

  Gemensamma regler för val till organ och uppdrag som förrättas av kamma- ren, bl.a. vad gäller valbarhet, överklagande och skyldighet att åta sig ett uppdrag, har tagits in i 7 kap.

  I 8 kap. behandlas närmare val av vissa befattningshavare och organ, bl.a. talman, riksföreståndare, riksbanksfullmäktige, utrikesnämnd, krigsdelegation och riksdagens ombudsmän.

  Kapitlet innehåller även särskilda regler för utseende av ledamöter i svenska delegationer i mellanfolkliga organisationer.

  I 9 kap. har sammanförts bestämmelser om riksdagens personal och om förvaltningen inom riksdagen. Där finns även regler om ledamöternas arvoden och andra ekonomiska villkor.


  10 kap. berör frågor om riksdagens arbete med EU-frågor, bl.a. reger- ingens skyldighet att informera riksdagen om EU-arbetet, information från EU:s institutioner, utskottens arbete på området, hanteringen av EU- dokument och EU-nämnden.

  Vidare finns det i kapitlet närmare föreskrifter om den s.k. subsidiaritetskontrollen, dvs. den prövning som de nationella parlamenten enligt EU-fördraget ska göra av om ett utkast till lagstiftningsakt på EU-nivå strider mot subsidiaritetsprincipen. Hear hear, och hur var det med det kommunala självstyret, att ge kommunerna en fair chans att planera infrastruktur, skolor, och bostäder för den folkvandring hövdingen och Krösa - Maja Ohlsson anbefallt, jo, ärligt talat så är det så att de inte har kompetens att lösa praktiska ting, och eller inte vilja, så då får andra ta hand om detta, men alltså utan befogenheter och med fullt ansvar, det är nog inte så konstigt att det går lite fel, med människor som inte har klart för sig, att det är demos som ror och lever i verkligheten, ärligt talat så var de på väg att avskaffa hela vår demokrati somvi känner den, eftersom det fanns en risk att väljarna kanske inte gillade marschen, och det är just detta som demokratier är bra på, att motverka galenskap, ett tu tre, är de där, diktatmänniskorna som lever i en stipulativ värld, gör så, annars är du fredlös. Det enda som fungerar är upplysning, och numera saknas Voltaire, Pangloss för den delen med, så vi får luta oss mot Hakelius. Om nu inte vad som är kvar av LO lyckas med ett kunskapsluft ur askan från Bommmersviksadeln som vi önskar samma resa som Mona, en skammens sorti. Går det bara att göra Ohlsson till ordförande för L, så går det att sänka hela borgerligheten med ett penseldrag, och något nytt kan återuppstå :-) S.W

  SvaraRadera
 10. Alltså, detta handlar egentligen om federalism och utrikespolitik, lite som under frihetstiden då Sverige lärde sig dyrköpta läxor avseende företrädesvis frihandel. Det är utöver TTIP, frågan om EU-hhegemoni, och vilket perspekttiv som ska anläggas, och ekonomin är vad somm kommer att få EU på fall, om inget görs, och därvid är det ett problem att Sverige inte är med i Euron, eftersom detta innebär en konkurrensfördel för oss, samtidigt som vi inte är med och borgar för ännu mer lån, dvs skattebetalarna behåller sin nationella rådighet, och kan inte enkelt pantsättas av klåfingriga politiker, som aldrig behöver ta konsekvensen för sina beslut. S.W

  SvaraRadera
  Svar
  1. ur offentligt tryck, Översyn av riksdagsordningen, sid 357.

   https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/utredning-fran-riksdagsforvaltningen/oversyn-av-riksdagsordningen_H0A5URF3/html

   "Riksdagsdirektören uppdrog vidare i juni 2012 åt centralkansliet att överväga och utreda förutsättningarna för att införa en möjlighet för talmannen att i undantagsfall och under särskilda förhållanden, exempelvis vid tekniska hinder, behandla och avgöra ärenden och val i en annan ordning än vad som framgår av den föredragningslista som enligt 2 kap. 7 § första stycket RO ska upprättas till varje sammanträde i kammaren. Även det uppdraget ska redovisas senast den 15 oktober 2012."

   Alltså, den som styr formen styr innehållet, och när våra kära fifflande politker jonglerar med grundlagen RO, som de sedan 1974 gjort mer eller mindre struntat i, eftersom Riksdagen inte längre är högsta beslutande ordgan, och överrock åt partififfflarna, så har marknadsfolket och kommunikatörerna tagit över, och då är Riksdagen bara en kuliss. Röstar folket fel, dvs de etablerade politikerna som för länge sedan tappat kontakt med verkligheten, klarar inte av att styra, så är liknelsen med Adolf i bunkern tämligen exakt, det slutade med att General Paulus skickade in hela krigsdagboken till Berlin för föredragning, men det passade inte ordf Adolf, han ändrade formerna och kamoflerde nederlaget som en seger. Vi har/hade regler för Riksdagens former som var grundlagsskyddade, men politiken har förpassat RO till låtsasregler, och ändrar godtyckligt, eftersom demos röstar fel, det är inget märkligt, så fungerar det, och det är inte över förrän den feta tanten skriker, och verkligheten vinner alltid, när inte Riksdagen responderar på demos, utan gör tvärt om, blir det endera som i USA att demos inte röstar, eller till slut röstar fram en stolle för jävlas, eller så blir det som i Sverige, där demos röstar, och partierna sluter sig samman för att ändra på formerna, där DÖ skulle vara helt omöjlig i ett land med statschef som utsåg regent samt en oberoende konstitutionsdomstol.RF från 1809 samt 1866 har tjänat Sverige väl, skapat en fantastiskt kompetent förvaltning som vi levde länge på, det var först efter Bohman och Fälldin som det barkade åt fanders, när marknadsgycklarna tog över, så var demokratins grundvalar på glid, och tomm detta klarade demos av, även om det inte var enkelt, politkerna vägrade se sitt Stalingrad, man trodde att man kunde vinna, men man glömde logistiken av bränsle, mat och amunition, dvs hövdingen´gen glämde att medbrogarna vill ha skydd och får leva i sina kommuner utan intervention från Migrationsverkets GD som varje vecka skickae nya busslaster med människor i humanitetens tecken, som kommuninvånarna skulle härbergera, det hade varit en annan sak om hövdingen själv tagit ansvar för besluten, men nu fick alla sossekommuner del av berikningen, och till slut reagerade även moderata väljare ute i kommunerna, det var mycket nära att Adolf dog Stalingrad, men han misslyckades, främst för att han inte ville veta av den verklighet soldaterna och deras befl levde i, och det var på sätt och vis tur.
   Efter Stalingrad falnade entusiasmen för ledaren, och när inte folket var med så var dagarna räknade. Ingen har bedragit sina väljare mer än Adolf, och som god 2a kommer Josef.
   Det är för att skydda sig mot galningarna, som dt finns demokratier, som har konstitutionella skydd, eftersom galningarna alltid söker sig till makten, och försöker runda regelverket så fort det bara går. Sveriges demokrati är ganska skyddslös, eftersom medborgare i Sverige är godtrogna, och går på den där valsen om att vi var visst naiva, gång på gång. S.W

   Radera
 11. Behövs en Bagdad Bob av rang. Vore inte "myten" perfekt? Men det är kanske svårt att få hem honom från Jordanien.

  SvaraRadera
 12. Löfven har tagit initiativet i debatten om anomalin med SD, ingen vill veta av dem, men alla är beroende av dem, och vad värre är, riskerar att bli ännu mer beroende av tidigare felslut:

  Jag kommer att lämna in en avskedsansökan om:
  - alliansen är större än de röd-gröna OCH
  - de borgerliga deklarerar att de tänker regera med stöd av SD.

  Det vet alla att alliansen inte kommer att göra, de kommer att försöka bilda regering om det är större än den rödgröna med indirekt stöd av SD, och akb är piskad att ta flaggen med aktivt stöd av sd och de övriga i alliansen, men då alltså utan fp och C i regeringen. Det är bara akb som sagt i klartext att hon kan regera även om alliansen är mindre än de rödgröna, och detta går inte utan aktivt stöd, mellanläget passivt innebär att hon inte har sd mot sig. S.W

  SvaraRadera
 13. Man kan säga attt svenska politiker lärt sig att låta andra springa deras ärenden utan att de själva tar ansvaret, så detta att låta Anders vara Anders är inte sant, han sprang hövdingens ärenden, och fatta beslut åt politiken, så att väljarna ska tror att vi inte har ministerstyre, vilket vi har i praktiken, fast detta inte är uttalat. Det säger sig själv att en GD inte får fatta beslut som påverkar hela Sveriges framtid och sänker hela EU, på volley, efter vad han själv skönsmässigt tycker. Hade alliansen varit mot beslutet hade han rykt på stört, så det hela är mer ett tecken på politiseringen av hela statsförvaltningen, som innebär att det inte finns plats för oberoende tjänstemän, GD, som sas är oberoende från den verkställande makten, detta var uttryckt i RF före 2014 genom att domstolar och ämbetsverk var föreskrivna i samma kapitel, numera är detta uppdelat, och det är så klart regeringen som utser justitieråd, varför HD självfallet är politisk på samma sätt som högsta domstolen i USA. Det handlar om vem som utser, utnämningsmakten. En generaldirektör ska enligt svensk rätt vara oberoende från ministern och styra sitt ämbete genom budgeten och direktiven i statsliggaren som finns på esv, varför ansvaret för hur riket regeras går via Riksdagens olika utskott med sina motsvarande utgiftsområden. Tex ville ordf Persson skrota försvarsdepartementet och införa ett blåljusdepartement, för att spara pengar, men det stöp lite på att det inte var lika enkelt att avskaffa försvarsdepartementet och utgiftsområde 5 och 6 i statsbudgeten, i vart fall går all politik numera ut på att inte ta ansvar, dvs se till att de egna besluten och maktutövandet sker genom att andra tar ansvaret, dvs befogenhetera behåller man, men låter andra ta ansvaret. ska det fungera på riktigt, delegeras befogenheterna och den som är chef tar ansvaret. Nu låtsas man att en GD har befogenheter, men ger vederbörande ansvar, eftersom vi inte har ministerstyre, och så talar om vad man tycker allmänt, varför den lojala GDn gör som man vill, och så kommer alla undan, hövdingen var en fena på att smita från ansvar. S.W

  SvaraRadera
 14. Gud i brallan vad spännande det är, och allt är nderbart baklänges, precis enligt Orwells regelbok. Det blir extra världsklass när vi diskuterar begreppen:

  ---------substantiven
  demokrati, som universaliet
  Riksdagen, som partikulär instans


  ---------individer, tillika substantiv
  Regeringschef
  Talman
  Statschef, vald i demokratisk ordning 1809 enl nya RF, som skilde på stat och regent och regeringschef, dvs kungen var inte längre samma som nation. 1809 års RF var mycket modern och hade tydlig maktdelning, som sig bör.

  ----------verb
  demokratisera - aktivera
  , dvs att ge demos mer makt, relaterat staten, det är hela grunden, och våra politiska elit inser inte hur nära DDR de ligger, SDM, Sveriges demokratiska Monarki, där republikanska föreningen fortfarande inte fattat att HMK är demokratiskt vald 1809, där vi bytte ut vårt tidigare kungahus mot en ny ätt för att göra Ryssland och sannolikt Tyskland glada även om Englands roll inte ska underskattas efter slaget vid Köpenhamn.
  Vill vi avskaffa kungen är det vara att lägga en proposition, och det har inte hänt ännu, våra makthavare är väldigt nöjda med att Sverige har lagt alla ägg i en korg, hos regeringschefen, som sedan utser alla andra, inkl Riksdagsdirektören, i vart fall indirekt. Vilka som utser Riksdagsledamöterna vet alla, det är partikanslierna, som listar, och alla som kandiderar skriver på ett avtal, hur de ska rösta på förhand, dvs följa gruppledarens order eller kvitta ut sig.

  -------adjektiv
  demokratisk - aktivistisk

  S.W

  SvaraRadera
 15. Det är att utgå från demos vilja, inte för att det är ädelt, eller särskilt effektivt, utan för att det är det ensa som fungerar långsiktigt, annars kommer en motreaktion, dvs det går att likställa undersåtar som inte har möjlighet att rösta bort orätt med slavar, så det kommer alltid uppror, i Sveriges fall genom SD, och vi har nog bara sett inledningen, eftersom de problem som hövdingen skapade är irreversibla, dvs kommer att leva kvar för all framtid, och kan inte politiken lösa de nya problemen, så har SD en trygg framtid. Det är bara att stå vid sidan, och låta Krösa-majorna skrika, för Birgitta-ordern kommer inte lösa ett enda problem på hemmaplan, på verkstadsgolvet och på så vis kommer hela fundamentet att vittra sönder. Vi kommer alltså få leva med hövdingens ande valet 2018, eftersom Lööf sitter kvar, och BO effektivt låser förändring/förnylelse av fp, dvs gör allt samarbete med SD omöjligt, vilket splittrar alliansen, dvs moderaterna och näringslivet får genomlida fyra år till med Löfven, och det är helt rätt åt dem, det är bara att hålla god min i elakt spel. På något vis handlar det om öppna gränser, även om den gamla strategin inte håller. Dvs planen handlar om EU, men eftersom Sverige i så hög grad bidragit till att sänka EU, så är det nog ingen risk, det blir ingen federation, Merkel ryker och Frankrike återupprättar republiken med Sarkozy, och inte le Pen.


  Det är därför det vore så bra om BO kan peta Björklund, och att folkisarna tidigarelägger folkpartistämman som DN föreslår på ledarplats, för då kan Krösa-majademokratin ta ett steg till mot avgrunden, och valet 2018, som de siktar på för att försöka ändra i RO, att avdemokratisera, företrädesvis genom nya storregioner ocn avskaffa PBL och det kommunala självstyret, så att centralmakten kan gå ytterligare ett steg ut på plankan, Birgitta kan säkert bli utrikesminister och sedan reträtt som Ullenhag som ambassadör, så hon kommer att leva gott, men de kommer inte att kunna göra något åt EU-bygget eller SD. Fast nu har äntligen Löfven satt demokratin på prov... :-) och med tiden kommer nog alla garva åt svetsarn, som svetsade samman partiet s igen från kalabliken efter Mona. Den nya regeln med förtroendeomröstning ger ju just regeringschefen rätt att sitta kvar, det är inte upp till honom, som akb felaktigt påstår, inte skulle respektera demos val. S.W

  SvaraRadera
 16. alltså garva åt eländet, att svetsarn satte ner foten, och talade klarspråk, istället för att tassa runt mumla, alltså garva åt de som sattes på plats, så men garvar med Löfven inte åt, eftersom han är en sådan där sagofigur, somm bara kan förekomma i lalala-landet Sverige, världens overkligaste demokrati, med världens mest lojala undersåtar, så att våra ledare tog det hela ett steg för långt ut på galopp i lingonskogen, och får de skörda sin draksådd, så det är inte synd alls om alliansen, de har en plan för Sverige, och den bygger på att de kan få stöd av SD, för även om de blir större än de rödgröna, så kommer oppositionen alltid kunna sänka förslagen. S.W

  SvaraRadera
 17. Nä, RF ger numera regeringschefen explicit rätt att sitta kvar, och invänta förtroendeomröstningen, det är hela poängen. Omröstningen verkställs av talmannen, som alltså är vald för att genomföra verket, på demos uppdrag.

  alltså votering i kammaren för sittande regeringschef, då röstar alliansen bort SL, med stöd av SD:

  fall 1. Alliansen är större,
  fall 2, alliansen är mindre än de rödgröna

  och är de mindre så kräver SD ngt i gengäld :-) för att stödja akb, annars återkommer Stefan :-) och eftersom Folkisarna och sannolikt inte C vill ingå i en regering som är vald på nåder av SD så kan akb bara regera enl fall 2 om hon har aktivt stöd av SD, L, c och Kd :-) Smaka på den, och om Stefan sitter kvar, så ryker i vart fall akb, och om Birgitta är smart, vilket hon är, så siktar hon på att bli vald 2017 som folkpartiledare och tänker sig sitta kvar om det blir fall 2, och annars siktar hon på att bli utrikesminister enligt fall 1.
  Vilken underbar spelteori, och valet kommer definitivt inte gå som de tror, främmande makt kommer att hitta på överraskningar inför eller efter Almedalen 2018 som ändrar hela spelplanen, det kan komma att bli rena dårpippin, och det bästa är att alla kalkylerar på en karta de ser nu, och som kommer vara helt annorlunda om två år, precis som när Romson höll sitt talibantal. S.W

  SvaraRadera
 18. Med lite tur fortsätter alliansen att tumma på försvaret, occh Ohlson förfäkar en feministisk utrikespolitik, inkluderat tantrasex och heliga munkar samt mänskliga rättigheter åt alla, varför hon inte redan nu förfäktar alla människors rätt att söka politisk asyl på våra ambassader utan att kunna styrka vem man är är faktiskt märkligt, det borde hon göra, alla har rätt att få sin sak prövad och Sverige har råd...
  S.W

  SvaraRadera
 19. Det är fantastiskt, hur alla plötsligt flugit i taket och diskuterar vad som är demokratiskt och inte. och korrelationen mot den interna makttstriden inom folkpartiklarna torde vara relativt tydlig, dvs moralisk svansföring visavi SD gör att Björklunds trevare blev DÖ-förklarad, varpå det blir omöjligt för akb att ta makten 2018, om inte alliansen är större, och även om de blir det, så innebär Ohlossons svansföring att S sitter bättre till, så det går att lita på socialliberalerna, takterna håller i, och efter att man lyckats haverera EUs migrationspolitisk, vi hade kommissionären fram till 2014 så är det på väg att haverera hela vårt parlamentariska system, genom att omöjliggöra alla former av regeringsbildning, som innebär att lägga om kursen, en minoritet inom L ska fortsätta styra och ställa.

  Sanningen är den att hövdingen kunde sitta kvar sista gången 2010, utan att bli petad, trots att han förlorade sin majoritet, m gick till val på hårdare tag, fp hade en svart migrationsminister, förvisso endast som konsultativt statsråd (utan budgetansvar), och man hade redan infört ordningen att finansen styrde alla departement i praktiken, utom just då migration, för där styrde migrationsverkets GD samt olika märkliga policys om hur Genevkonventionens "defacto" skulle kunna tolkas om, ivrigt påhejad av advokasamfundets ohejdade genorositet, det är trots allt skattebetalarna som står för fiolerna. S.W

  SvaraRadera
 20. Det fanns nog ingen bättre grogrund för att få in SD i kammaren, och här var det nog inte så att hövdingen var så knipslug som alla tror, utan faktiskt bara var naiv eller kalkylerade fel, för annars hade inte fru Ask fått klartecken för ett tuffare valmanifest, som numera endast går att få tag på på KBs arkiv, hur som helst blev hövdingen medberoende till mp, som var våg, samma historia som 2002 utspelade sig, varpå Sverige begåvades med ännu en flyktingpolitisk uppgörelse, signerad Peter/Maria, varpå m bytte fot, och folkpartiklarna naturligtvis bytte ut Nyamko Sabuni, mot Ullenhag efter att socialliberalerna återtagit makten i Fp.

  NS var riksdagsledamot 2002–2006 och statsråd 2006 till 2013, Sveriges integrationsminister från 2006 till 2010, men fick inte vara kvar när Birgittorna tog över, NS erfarenheter från verkstadsgolvet passade inte in. Som jämställdhetsminister 2006 till 2013 och
  biträdande utbildningsminister 2010 till 2013.

  Fadern var politisk flykting från Zaire, alltså äkta politisk flyking. Sabuni var gift med Allan Bergquist de skilde sig 2012. Snacket gick att hövdingen flyttade in istället, eller snarare att Filippa flyttade ut och NS flyttade in i Sagerska en tid, och om detta var sant är så klart oklart, det centrala var att hon inte fick fortsätta med integration efter valet 2010 och ersattes av Ullenhag, som bättre passade i den svenska diskursen, att det inte finns problem, bara fördelar med migraton, och i synnerhet inga som helst problem med jämställdhet och jämlikhet mellan kvinnor och män från andra kulturer, vilket innebar att denna lysande stjärna i FP slutade som ansvarigt statsråd, hon föll inte i god jord bland socialliberalerna och det är en gåta att hon blev ersatt, det är däremot inte helt osannolikt att hon slutade i regeringen pga stridshingstens olika eskapader som slutade med Roberta-flirten 2013/14 då det var dags för att gå till val, likheterna med Persson och hans intresse för statssekreteren Steen är i vart fall inte annat än mänskliga. S.W

  SvaraRadera
 21. Vad som är sant är däremot att Fp ersatte NS med demagogen Ullenhag, något av det mest slätstrukna Fp någonsin producerat, och som för välarna tedde sig fullständigt obegripligt, detta var sannolikt Björklunds eftergift till socialliberalerna som tagit honom till nåder efter att ha blivit av med lejonkungen som till slut hade fått lite fason på knäppgökarna inom Fp som såg på skattebetalarnas arbete och liv ungeför som vänsterpartiet, likheterna med ung vänster och hbtq-högern inom de mp och Fi är i fart fall påfallande. I vart fall var det logiskt 2010 eftersom SD och mp blev vågmästare och hövdingen tvangs förhandla för att få stöd för sin budget, han valde mps migrationspolitil, och därmed offrade han medvetet försvaret även nästa mandatperiod, (den första var ursäktad pga finanskrisen 2007, som ingen kunde förutse.

  Ullenhag tog över migrationen och startade någon slags desinformations-sida på Regeringskansliets hemsida och gjorde precis som sossarna, dvs bedrev socialliberal partipolitik från Rosenbad, ingen har gjort mer för att försätta Sverige i kristillstånd än Ullenhag, och Björklund får numera väldigt lite cred av sina dåvarande tillskyndare social-liberlaerna för att han tillsatte denne figur, istället får Björklund epitet kravliberal, hallå, Björklund var direkt ansvarig för att ändra riktning eter krav från socialliberalerna, och när politiken 2010 - 2014, Ullenhagspolitiken gick åt pepparn, så var det naturligtvis kravliberalen Björklunds fel, inte de som avkrävt detta offer för att han skulle kunna fortsätta. Det märkliga är mer att social-liberalerna hela tiden kommer undan ansvaret.

  I takt med att utanförskapet tilltog, ökade rasistkorten, media iintervuade den nya ordföranden för afrosvenskarnas riksförbund, alla glömde bort Pela och Fadime och folkvandringen mot Sverige tilltog varpå hövdingen ändra LOU och lät migraionsverket fungera självständigt att placera ut var enda kotte, på löpande räkning, varpå Sverige skapade grund för en hel flyktingindustri, en slags kombo av organiserad brottslighet hand i hand med välfärdsenreprenörerna i Sverige, och ingen fick säga mot, så att SD skulle ta fart efter 2010 med Ullenhag var rätt givet.
  man hade erfarenheter från valet 1994 då det åt pipan för FP, vacklandet 1998 och sedan succen 2002, naurligtvis var det fel på verkligheten, och socialliberalerna anbefallde en återgång till välfärdssocialism på krita till framtidens skattebetalare, hur de tänker vet ingen, annat än att de blir befordrade till minst ambassadör, och får en fet pension, och slipper ansvar, det är alltid kravliberalernas fel, om det inte är SD, varför SD är på väg att bli landets näst största parti bekymrar inte socialliberalerna, det kan inte vara fel på kartan, och varför ska Gotland försvaras, vi kan ju bara ringa Nato och lita på att den andra ländernas soldater ställer upp, eftersom vi själva inte har råd. S.W

  SvaraRadera
 22. Eftersom nu alla insåg detta, dvs att vägvalet med först uppgörelsen om migrationspolitiken 2002 där de små partierna körde över s+m, eller snarare mp körde över s, så kan man säga att s förlorade valet 2006 pga migrationspolitk, dvs reformutrymmet minskade och man fick kompensera med ord, varpå ordförande Persson tappade geisten, och ordförande Reinfeldt fick egen majoritet utan mp, detta tappade man bort 2010 där det inte alls var långt från att Sahlinisterna med Mona, Peter och Maria kunde knipa flaggen, vilket blir tydligare med mandatuppställning:

  2014 2010 2006 2002
  -------------------------------------
  M 84 107 97 55
  C 22 23 29 22
  FP 19 24 28 48
  KD 16 19 24 33
  CFpKd 57 66 81 103
  Alli 141 173 178 158

  Det saknades alltså 2 mandat 2010 för hövdingen att slippa mp
  och eftersom mp var våg tog de ett högt pris för att inte ge flaggen till Sahlinisterna, det var alltså ren utpressning och Folkpartiet la om kursen som Lejonborg hade stakat ut, han anade nog vad som komma skulle.

  ........2014 2010 2006 2002
  -------------------------------------
  smp 138 137 149 161
  svp 134 131 152 174
  svmp 159 156 171 191

  Notera att S+vp var ett mandat från egen majoritet 2002 och alltså var övertygande ledning inkl mp, så vad kunde hövdingen göra efter den moderata valförlusten där Fp och Kd gått som raketer, genom sin omsvängning mot "krav"

  Om de går höger, så går vi vänster som presidentfrun sa.

  .......2014 2010 2006 2002
  -------------------------------------
  MP 25 25 19 17
  SD 49 20 0 0
  Mp+SD 74 45 19 17

  Jo sambandet kan inte bli tydligare, ju mer inflytande mp och sociallibberlaerna ges, desto mer motreaktion från väljarna, det är detta cyniskaspel som våra ledare kallar fascism, nationalssocialisk, rasism och gud vet allt, det handlar bara om makt och personliga maktambitioner för att komma åt makten, i Sverige är väljarna lojala och inte alltför cyniska, och är rädda för att sticka ut, så de är ett ganska lätt byte, varpå det blir sjukt stort genomslag för en liten grupp maciavellianer att ta för sig, Romson och Fridolin är övertydliga, och det är Ohlssn med, den dör Ullenhag är outhärdlig och struntar naturlivtis fullständigt i konsekvenserna av sin politik, det innebär bara att det behövs ännu mer kamrater som är socialliberaler och ännu mer behov av konstitutionellt trixande för att förhindra att demos kan korrigera åsiktsmonopolen inom dessa partier, där alla har en sak gemensam, det vill inte arbeta i produktion, de är sällan begåvade med konkretion och de har vuxit upp med föräldrar som tillhör den politiska klassen, det har i vart fall inte Björklund eller Löfven. S.W

  SvaraRadera
 23. den här korrelationen är rätt svårslagen, om man vill fortsätta blunda för att våra ledare med öppna ögon försatt oss i situationen med att protestera mot en väg till helvetet, dvs att om det nu är så att SD är djävlen själva, så måste någon ha skapat utrymmet, det är ju inte så att Jimmy och Co är några större stjärnor än de andra, eller tragiskt nog, de kanske de är, eftersom vårt ordinarie gäng förefaller vara tappade bakom en vagn efter att de blev födda i farstun.
  ......-14.-10.-06.-02
  -------------------------------------
  M 84 107 97 55
  SD 49 20 0 0
  S 113 112 130 144
  --------------------
  S+SD 162 132 - -
  M+SD 133 127 - -
  --------------------------

  ....2014 2010 2006 2002
  -------------------------------------
  smp..138..137..149..161
  svp..134..131..152..174
  svmp.159..156..171..191
  S+SD 162 132 - -

  Kombon S+SD är alltså på väg att bli 175 med råge 2018 och då finns det ingen sportmössa i världen att S kan bilda regering med Vp + mp :-) varpå räddningen blir Ohlsson och socialliberalerna, så S kommer ändå att behöva gå till val på den politik de redan intagit som hövdingen aldrig mäktade med, varpå det inte alls blir enkelt för akb att finna över SD till sin sida, och får vi nu bara Ohlsson att beta Björklund, så kommer aldrig alliansen att kunna locka till sig SD, och dessutom, med Ohlsson vid spakarna så kommer inte taktikröstande ädelmoderater att gå tillbaka till akb, så hon är rätt rökt, och därmed sitter inte S så illa till som man kan tro,Ohlsson gör ett gott jobb och är förfärligt nyttig, så vänsterjournalisterna kommer att omfamna henne :-) Hur DNs ledarsida ska hantera höga skatter och Timbro är nog inget stort problem, eftersom det kommer att fortsätta generera enrorma vinster inom välfärdsindusrin och massvis med mer popröster till SD. Det är ett ganska intressant skådespel, med idel ädel välgöraradel, som försatt oss i denna parlamentariska sörja, där den enda räddningen tycks vara värnplikt för ett fåtal, kanske dags för värnplikt till polisen med, i takt med att ingen orkar med att städa efter social-liberlarnas och miljöpartisternas lekstuga som humanitär stormakt. S.W

  SvaraRadera
 24. Ingen kunde räkna ut, med "hedern" i behåll, hur man skulle klamra sig kvar vid köttgrytan utan mp, efter valet 2010 där Sahlins idnettitetsgäng i armkrog med mp-adeln drev vansinnet mot nya höjder. Hövdingen kunde luta sig mot den tidigare RF och sitta kvar, efftersom det behövdes ett misstroendevotum för att peta honom och han valde att schackra med m´p om flyktingpolitik.

  Det blev MP som regerade och de var redan vid tiden infliltrerade av Heilar-turkarna och Islamisterna, vilka vi ska vara tacksamma för, utan Mehmets dubbelspel och utan Sahlins girighet hade inte Mps MMR gäng kollapsat så snabbt och det hade varit svårt att för Löfven att näpsa Romson och Fridolin i armkrok, så Romson schappade, hon bytte bara arena och håller sig kvar vid grytan, den EU/utrikespolitiska alltså, där man kan lova bort andras pengar utan ansvar.

  Vill man vara elak, och det bör man, så är det sociallibelerarna och mps höga svansföring som Sverige begåvats med SD och därmed har de likt pyromanen som ringer brandkåren fått ännu mer gehör för sin egen rättfärdighet, som vanligt omvänt orsaksrelation, man diskuterar symptom och inte orsak. Det säger en del, att det var Sahlin som fällde Mehemet, för att försöka få bort fokuset på förundersökningen från hennes husaffärer på solsidan. Dvs ingen utifrån kunde fälla, de föll på eget grepp och det är egentligen helt osannolikt. Under hela Mehmetaffären, från början av april till kaoset slutet av maj finns inte en enda tweet från DNs ledarredakttion eller chefsred, och frånvaro av information sägerbetydligt mer än närvaro, det är frånvaro av aktivitet som går att mäta ärigheten i, inte vad de kommunicerar, vilket mer är intressant som kremlologi, när de tassar fram.

  Tack gode gud för Mehmet, DN, Afonbladet och Sahlin som skapade det manöverutrymme inom s Stefan behövde för att svänga lite, identitetstrollen finns så klart kvar och kämpar för livet, för tillfället är Bali under attack, alltså de som drömmer om en värld utan demokratier förankrade i nationalstater, där ingen vet om det är kapitalism eller religösa stormuftis iskägg som ska styra ordningen, så kommer pop vinna mark,, pop är som bekant populärt, populus, och det är vad det handlar om, vems intresse som kommer först i en demokrati, och om det finns anledning att avkräva våra politiker ansvar för den soppa de lagat, det är rimligtvis inte väljarna som gjort vågen för att rösta fram SD, man har knutit näven i fickan länge innan det kokta fläsket blev stekt. Vad alternativet är till en EU-federation vet ingen, så social-liberlerna är svaret skyldiga, men ingen frågar. S.W

  SvaraRadera
 25. Sabuni grundade Afrosvenskarnas riksförbund 1990. Perioden 1991–1994 var hon egenföretagare inom friskvård, och hon bör ha givit hövdingen flera goda råd att få fart på fläsket.

  Sabunis två farbröder kom även de till Sverige och blev politiskt aktiva, fast på ett annat planhalva. Statsrådet som visste vad patriarkerna sysslade med, såg efter sin utnämning till att statsbidraget till Centrum mot rasism där farbror Mkyabela Sabuni arbetade som verksamhetschef, drogs in, så där var det ingen svågerpolitik direkt. all heder åt henne, men säg den lycka som varar länge, detta fungerade inte alls med MR-folket och socialliberalerna som skulle riva gränserna i festung Europa, med hjälp av folkpartiet och dess avkok mp, så det kom en liten reaktion. Häpp, var såg god Jimmy, det är som att sno godis från ett barn när socialliberalerna med lömsk feminism,som inte betyder ett enda skvatt mer än att offra invandrarkvinnor mot inflytande i partier av olika klanledare, vackert som en saga av bröderna Grim.

  Sabuni arbetaade med frågor som rör näringsliv, jämlikhet och jämställdhet. 2006 utkom hon med boken Flickorna vi sviker, om hederskulturer och brott mot utlandsfödda kvinnor. Sverige blundade, och det gjorde även fru Ohlsson, feminsterna hade inte mycket till övers för invandrarflickor, det var invandrarmännens röster de ville åt, i sann patriarkal anda.

  Sabuni kallade sig hedersamt nog, sin post som jämställdhetsminister till trots, aldrig för feminist, utan just bara liberal, dvs hon snackade mindre snack och mer verkstad, talk the talk or walk the walk, det var inte "populärt" det stred mot kartan, att göra skillnad för den verklige väljaren, det är mer ädelt att diskutera universalerna, de gamla gudar leva än, lite åt gamla klang och jubeltid (vers 2 inledande raderna; "Var äro de som kunde allt, blott ej sin ära svika") är tydligt influerade av vers sexton i Runebergs dikt Fänrik Stål ur Fänrik Ståls sägner ("Jag såg ett folk, som kunde allt, blott ej sin ära svika").

  o, jerum, jerum, jerum/o, quae mutatio rerum"
  occh betyder ungefärligen, O Jesus jesus jesus
  "vilken sakernas förändring!", eller
  "Jösses, gudars skymning, vilken förändring!"
  Social-liberlaerna vill få hit alla Muhammedander det går, och ingen vet formodligen varför mer än att det känns bra eller är ångestreducerande, eller bara att det rätt sätt att göra karriär inom fp eller mp och det an vara en alternativ förklaring till popstjärne-liknelsen, att Janne inte säljer skivor, som plakat, han är en lysande talare/sångare, hur är det med kompet.... social-liberala företrädare har, de förfäktar på allvar att det är Jannes fel att partiet går knackigt, de tror på fullt allvar att det inte är fel på förd politik eller att det finns en orsak till att SD snart är större än moderaterna, det är episk eskapism.

  NS uppmärksammades för förslag om obligatoriska gynekologkontroller på alla flickor för att komma åt problemet med könsstympning samt slöjförbud i skolan. och hon var före sin tid, men detta passade inte socialliberalerna, som hade en högre agenda. För att inte diskriminera argumenterade hon även för motsvarande kontroll av pojkar, vilket inte föll i god jord, här fick ngt offras och det blev självfallet flickebarnen, se som helt saknar minoritetsskydd. Ett snyggt offer, just i Sverige, av MR-folket. Man blev ju stolt som svensk, lite som när vi kröp inför Sovjet under ockupationen av Baltstaterna eller under baltutlämningen, Sverige är fantastiskt, fegt. S.W

  SvaraRadera
 26. NS profilerat sig som en av de mest kritiska inom Fp av religiösa friskolor, för hon visste mer än de flesta redan då, och eftersom det finns friskolor för andra minoriteter, som tex etniskt avs judar, och religiöst för katoliker, som fungerar lite annorlunda, så fick man offra något, och det blev självfallet flickorna i de kulturer som diskriminernas mest, så här offrade MR-folket muslimska flickor igen, man glömde visst bort Pela och Fadime, gång på gång. Det finns ingen anledning att driva privata judiska eller katolska skolor, dessa grupper är så integrerade i vårt samhälle att de utan vidare kan gå i vanlig svensk skola, dvs under 80- 90-talet, men nu är det inte så, naturligtvis skulle mr-maffian inte ha några röster alls om inte denna elits egna barn kunde separeras från den etniska mångfald de omhuldar, så visst är det att rally som inte går att vända, snacka om att 21 påvedömen inom polisen var lite i jämförese, med religiösa friskolor, som inte lyder under offentlighetsprincipen och där skolerket inte har kontroll, utan de inkompetenta kommunerna, så kan det bara gå en väg för svensk skola, det kan vi tacka mr-folket för med, oc är inte Bjärklunds fel, att det är troll som har ledningen över våra skolor, och är det inte troll så är det riskkapitalbolag som anställer smidiga rektorer som gör allt de kan för att bli av med kompetenta lärare, eftersom dessa kräver lön för mödan, så ju mer komplett dukig idiot du anställer, som sätter höga betyd och inte kräver ngn lön, desto mer vinst till räntesnurran, det är detta fru Ohlsson kritiserar, och hur ska Björklund då kunna föra partiet framåt, nä, låt de socialliberala nyttiga idioterna ta över FP, så sänker vi alliansen en gång för alla, så får någon ny ungmoderat som läst Liberal utmaning och så var det, ta över, efter ännu en förlist, näringslivet kommer inte att klaga, vinst varje gång, och godispåse till alla. S.W

  SvaraRadera
 27. Sabuni förlorade sin riksdagsplats 2006, hon fick ingen bra plats på listan, trots att lejonkungen satt kvar då, men utsågs istället till integrations- och jämställdhetsminister. 2007 blev hon departementschef för Integrations- och jämställdhetsdepartementet dit konsument- och ungdomsfrågorna fördes. det var en bra till för alliansen, och naturligtvis ville Folkpartiklarna bli av med den framgångsrike Lejonborg varpå man gjorde upp med alliansen 2006, där leijonborgs insats är minst jämbördig med mauds, för att jämka sig med den nymoderata nyordningen.
  Björklund blev efterträdare, eftersom ingen socialliberal motkandiderade denna gång, och det är alltså fel att säga att det är Bjärklunds fel att det inte finns motkandidater, det är ingen som vill gå upp i ringen i det partiet. I riksdagsvalet 2010 blev NS invald i Stockholms läns valkrets. Hon var dock ledig från sitt riksdagsuppdrag och ersattes av Anna Steele. Strax efter valet utnämndes hon till biträdande utbildningsminister och jämställdhetsminister. Som biträdande utbildningsminister hade hon bland annat ansvar för folkbildning, förskoleverksamhet, studiefinansiering, ungdomsfrågor och vuxenutbildning. Hon meddelade sin avgång i januari 2013 eftersom det nog inte var så bra arbetsklimat på RK och i Sagerska, varpå hon gick till näringslivet oktober 2013. S.W

  SvaraRadera
 28. Björklund efterträdde alltså Leijonborg som Folkpartikel-ledare vid partiets landsmöte den 7 september 2007, det fanns inget alternativ,
  och Björklund hade att förhålla sig till ingånget värde, fram till valet 2010 då man kan säga att alliansen inte fick upp farten igen, med det nya laget och med mp som vågmästare, att inte beakta socialliberalen Ullenhags och Ohlssons insatser 2010 - 2014 i armkrog med mps inflytande är helt enkelt inte korrekt eller rättrådigt mot major Björklund, vad kunde han göra, ja inte ändra politiken, så han körde hårt med skolan, men den gick just i diket på grund av kombon kommunal huvudmannaskap samt privatisering, vilket innebär noll styrning av kvalitet, det är bara mammon/Avkastning som styr, och där har vi beviset för att marknaden inte alltid har rätt, den är tom skadlig, när den sätter tänderna i kommunala huvudmän, så sänker man inte bara kunskap och skolväsende, utan hela kommuner, som aldrig kommer ur träldomen, och svenskarna röstar med fötterna, barnens bästa kommer först, då kan man inte gå i en skola i fritt fall utan kompetenta lärare som kräver rätt lön och en fridfull idyll att bo och leva i.

  Efter att Bengt Westerbergs tillkännagav sin kommande avgång som partiledare 1994 nämndes Björklund redan då som en tänkbar efterträdare.
  1997 valdes Lejonborg till partiledare efter social-liberalen Leissner, som efter hennes tragiska sorti med bilolyckan fick tröstuppdraget att utreda romernas diskriminering, och detta var alltså innan tiggeriet satta vart :-) så det är dags för att sätta in Leisner igen, det finns så mycket kvar att göra i Sverige efter social-liberalernas lyckade framgång med att fördjupa EUs integration och skapa ett gränslöst Europa. visslingar och rop. Nä, varför kan de inte nöja sig att vara liberaler med lite stake, att värna friheten för de medborgare som de defacto företräder mellan Riksdagsval, och hur vore det med att undersöka sakernas tillstånd utanför tullarna? S.W

  SvaraRadera
 29. Första åren som partiledare blev besvärliga för Leijonborg, det är nämligen ett hopplöst uppdrag med en grupp högt uppbackade sociallibelaer som kör krösa-Maja tricket så fort det är fråga om politisk realism, så kroniskt låga opinionssiffror och usel exponering i massmedia, DN till trots, var den tacksamma starten. I början uppfattades Lejonborg som den där barnprogramsnallebjörnen Björne, och det blev dags att tuffa till sig, vilket också blev analysen för varumärkesstrategerna, även om de då inte var i närheten av att måla dit en stor ståballe för att symbolisera det nya hårda tuffa tagen med klassiskt liberal förnuftsorienterad politik, som på Ohlins tid.

  På den första partikongressen det var möjligt gjorde socialliberalerna ett första öppet försök att avsätta Leijonborg, som med knapp marginal blev omvald, sedan övergick socialliberalerna till klassiska nålstick och det var inte lätt att orinetera partiet. Samma år vände det, Leijonborg omdefiniera Fps profil, att inte längre vara snällister med god hjälp av sin partisekreterare, som ordf Persson ogillade öppet. det var lite stake i lejonet trots allt. I valet 2002 fick Fp stor framgång hand i hand med Alf Svensson - det talades om Leijonkungen i media. Framgången berodde på en politik framtagen av Mauricio Rojas med krav på att invandrare som ville söka medborgarskap skulle klara ett test i svenska språket. Naturligtvis förpassades Rojas ut i kylan, det passade inte social-liberlaernas agenda, som sas inte riktigt gillade detta med nationell suveränitet, dvs rösträtt för medborgare om är med i klubben och betalade kalaset. Leijonborg slet med förnyelsen av den offentliga sektorn och engagerade sig i skolpolitik och mediafrågor, ekonomisk politik och arbetsmarknadspolitik. liksom författningsreform med längre mandatperioder och personval. Dvs konkret praktisk politik, sådant som hans belackare i partiet, socialliberalerna är lite för fina för att sysselsätta sig med.
  S.W

  SvaraRadera
 30. Leijonborg ansågs av soccial-liberalerna ha omdanat Fp i icke tillbörlig riktning, från en socialliberalt Westerbergparti parti med stöd för en generell välfärd mot en klassikt indiviuellt orienterar parti med tydliga krav ¨på de medborgare som kommer å åtnjutande av skattebetalarnas allmosor, varför någon myntade detta med kravliberal.

  Det borde heta liberal, frånvaro från tvång att finansiera välfärdskapitalism och i praktiken upphäva demokratin som vi känner den genom att upphäva statsskicket, vilket blir den logsika fök´ljden av att överlåta makt till EU, EU-kommissionens går inte direkt att ställa till ansvar och numera har alla glömt vem Paul van Buitenen var.
  sickna gynnare.
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Paul_van_Buitenen

  Jojo, inte undra på att EU är i kris, de var på väg att upplösa hela grunden. Leijonborg definierades som motsättning till Westerberg, vilket är nys, det var bara det att Leissner och socialliberlaernas praktik inte fungerade i realiteten i butiken, ingen köpte skivorna, det var inte chefsförsäljarens bristande karismas fel, inte hennes utseende, inte för att hon var diskriminerad som kvinna, nä det var helt enkelt fel budskap.

  Det skattestopp fp gick till val på 2006 hade fungerat väl för Venstre i den danska valrörelsen. Leijonborg fick kritik för att försöka något så gement som att sänka skatten för arbetande medborgarna, nä nä, det gillade inte social-liberlaerna då minskar godispåsen att leka med, varför Lejonborg gick förneka influenser till de danska liberalerna, eller för den delen de vid tiden klassiska liberalerna inom m, innan Rajraj hade förvandlat partiet till en Mädchen für alle, och det var mer korrelation, eftersom danskarna hade ett annat parti, där de renläriga socialliberalerna rumsterade, i Sverige finns det inte utrymme för två dispararta falanger inom ett parti som har 5 %, och på fullt allvar tror att det är partiledarens ansvar, det går ju inte att vara ledare för det partiet, utan att få en kniv i ryggen, och detta har väljarna observerat. Nu är det bara att hålla tummarna för att social-liberalerna genom BO sänker partiet fullständigt i valet 2018, så behöver inte Stefan ens dribbla, utan kan sitta kvar i orubbat bo. S.W

  SvaraRadera
 31. När Leijonborg meddelade sin avgång beskrevs Björklund som tänkbar partiledare och den starkaste kandidaten. Socialliberalerna lyfte fram EU-ministern Cecilia Malmström, men hon tackade nej, varpå det saknades motkandidater, CM hade så klart vittring på högre makter än simpel skolpolitik, och fick ansvaret att driva flyktingfrågor i EU-kommissionen, vilket hon gjorde med stor framgång, Stockholmsprogrammet var en ädel princip, som bara hade ett problem, den fungerade inte med verkligheten.

  I juni 2007 bekräftades valberedningen att 22 av 25 partidistrikt nominerat major Björklund som kandidat till ny partiledare. Är det partiledarens fel, eller partiets politik som är orsaken till att Fp är ett skämtparti, som låter BO driva partiledarens handlingsfrihet mot avgrunden, förankrar partiledare, blir det veto, dvs vi vägrar detta, men inget motförslag, gör han ett utspel, kommer en motreaktion genom ett privat utspel på DN debatt, det går inte att vara partiledare för ett sådant dysfunktionellt parti och det har egentligen inte varit ordning alls på partiet sedan Ullsten/Ahlmark tog över.

  Nä den gamla sanningen håller, lita aldrig på en folkpartist, fast det borde heta lita aldrig på en social-liberal, för de har en helt annan agenda är de utger sig för, dvs allmosor till alla, för att komma åt EU-frågor och utrikesfrågor, BO i ett nötskal. och valstatistiken säger att det inte kan gå annat än käpprätt. Nu har Ohlsson omöjliggjort en nystart för fp genom att vägra reformera eller lära av tidigare misstag, och därmed sänkt Björklunds chanser att göra en Lejonborg nu när han inte är bunden av alliansen eller mp, då binder Ohlson ris åt egen rygg, alltså inte sin egen utan partiets, och kommer att sänka hela alliansen 2018, och just därför ska vi satsa på Ohlsson, låt socialliberalerna hållas, de lyckades sänka hela EU-bygget, utmåla hela Öst-Europa till rasister, och sedan har de lagt grunden för SD i sverige, det är bara att satsa vidare på kaosmänniskorna, så kan Stefan få ta flaggen, skatten kommer ändå inte sänkas, skolorna kommer fortsätta gå åt helvete, och försvar7polis är meningslöst, vi siktar högre, mot Euro.pol. SD behöver ingen hjälp eller reklam, socialliberalerna gör jobbet fantastiskt bra, och går inte att skilja längre från SDs troll, då har det gått varvet runt. S.W

  SvaraRadera
 32. Mer siffror, avseende "social-liberal utmaning"
  2014 2010 2006 2002 1998 1994 1991
  ---------------------------------------------------------
  M 23,3 30,1 26,2 15,3 22,9 22,38 21,92
  C 6,1 6,6 7,9 6,2 5,13 7,65 8,5
  FP 5,4 7,1 7,5 13,4 4,72 7,19 9,12
  KD 4,6 5,6 6,6 9,2 11,77 4,07 7,14
  ------------------------------------------------------
  Sum 39,4 49,3 48,2 44,0 44,52 41,29 46,68
  CFpKd 16,1 19,2 22,0 28,7 21,6 18,9 24,8
  ------------------------------------------------------
  alliansen tappar alltså 10 % i valet 2014 mot 2010 ocj detta skulle alltså bero på kravliberalen Björklund och inte på EU-minister Ohlsson, eller Ullenhag som är helt utan liv och saknade varje uns av karisma eller sympatisk förmåga, eller var det för att de gjorde sig av med NS, eller var det för att alliansen berikade var enda fäbod med flyktingar där Migrationsverket blev en stat i staten, nä socialliberlaernas inflytande på en regering, inkliderat Ghartonska parhästen mp har aldrig varit större och går att jämföra med genomklappmingen för fp 1998, då det alls inte var självklart att HSB skulle tagit hem spelet, den gången fixade social-liberal come-back ett uselt resultat varpå Persson kunde lägga upp budgeten med centerpariet och inleda slakten på försvaret.

  Jämför även hur det gick för småborgarna i valet 1994, efter
  tre år med Vet Besterberg, det gick inte alltför bra, även om det var bank- och finanskrisens spår efter novemberkuppen 1985 som var den egentliga orsaken, och förlusten 1994, märkväl, trots att NyD åkte
  ut med besked, så var det alltså inget vidare betyg för socialliberal migrationspolitik, så nog fattade s galoppen 1994 och 1998, men sedan var det kört, mp blev vågmästare 2002, efter förlusten 2006, som en naturlig följd av migrationsuppgörelsen 2002, så tog naturligtvis Sahlinisterna över, och då blev det drag med identitetspolitik och minoritetspolitik, som på något vis blev överliggande statsideologi, demos hade talat, NyD fick inte vara med, dåvarande allians med farbror Kalle regerade i akt och mening med stöd av NyD. S.W

  SvaraRadera
 33. Småpartierna fick fart i valet 2002, dvs drog rätt slutsats, men m förlorade, varpå sängen bäddades för SD inför 2006, då de var nära att äntra Riksdagen redan då.

  2014 2010 2006 2002 1998 1994 1991
  ....SD...SD.. - ... - .. - .. - ..NyD
  --------------------------------------
  M+S 54,3 60,7 61,2 55,1 59,3 67,6 59,6
  Den där trenden är redan klar, de reagerade för sent, och det var hövdingen som satte kursen åt akb, fast hon var så klart medveten om vad det var för skepp och kurs hon skulle få ta över, med Bommersvikarna satte karta och kompass i näven på Löfven, och tillsammans med Romson och fridolin, och Sjöstedt, och DNs ledarsida, "jag delar" vad kunde regeringschefen göra?

  I valet 2018 kommer alltså S+m vara under 50 %, vilket är självvalt
  Migrationspolitiken har gått före, och det är väl ädelt, om än inte
  rationellt ur ett partiperspektiv, men partier finns inte, på ritigt
  partier är precis som allt annat abstrakta konstrutkioner eller illusioner
  med ett varumärke och en massa policys, dvs adjektiv finns inte heller i egentlig mening, en vithaj eller isbjörn känner inte till begreppen god eller ond, det gör inte en skorpion eller groda eller, det är en fråga om funktion och anpassning, och djur är heller inte vidskepliga. Så detta går bara att förstå utifrån att partier består av individer, dvs det går att göra enklare karriär i ett parti i Sverige, om man är snällis och lovar bort skattebetlarnas pengar till hela världen, och så är det inte bara i folkpartiet, vänsterpartiet och miljöpartiet, genom att snällismen tog tag i Timbro och näringslivet som tack vare NGM, som var en sosseidé, kunde tälja guld genom att låta staten dra in pengarna och blåsa kommunen vid upphandlingar, så sattes hela grunden för marknadsekonomi som vi känner den sedan Adam Smiths dagar ur spel, och detta går nog inte att stoppa, varför ska näringslivet lägga pengar på att låta medborgarna bestämma, när man via staten och höga skatter kan dra i miljarders miljarder, och det är bara att buga, inget konstigt att Sveriges ekonomi går som tåget, och heller inget konstigt att det kommer en rekyl för ingen vill fortsätta betala för konsekvensen av att kommunala självstyret satts ur spel. Absolut ingen vill betala skatt för att bo i ett överberikat område utan trygghet med underbetalda poliser som hatar både staten, kapitalet och olika nyttiga springpojkar med titel general....direktör. S.W

  SvaraRadera