torsdag 21 januari 2016

Nationell lägesbild flyktingkrisen

Om man påtalar att det finns vissa problem med den migrationsvåg vi haft möts jag ofta av påståenden om skandalrubriker, att man inte får påpeka samhällsproblem då det gynnar fienden eller att man är alarmistisk.

Hur ska man då kunna bilda sig en uppfattning om hur det egentligen står till?

Svaret är en sammantagen bedömning. Läs här och där och värdera informationen efter vilken källa det är. Rapporter i rysk media har ex mkt låg trovärdighet, samma sak med rapporter i Aftonbladet om att allt är frid och fröjd. Statistik från SCB och Migrationsverket är mkt bra källor, helt osminkade siffror. Polisen trovärdighet har naggats rejält i kanten efter Alma projektet, där man undrar varför de kodar allt med migration på ett visst sätt och sedan klassar det som arbetsmtrl (och vägrar lämna ut det).

För en ganska bra myndighetssammanställning kan man kika hos MSB som lämnar nationella lägesbilder med jämna mellanrum. Bara att MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) lämnar lägesbilder om flyktingkrisen visar just att det är allvarligt.

Här kan ni läsa senaste lägesbilden

Några intressanta axplock ur denna (min fetstil).

När antalet asylsökande var som högst under hösten 2015 fick flera myndigheter snabbt prioritera om sin verksamhet. En del aktiverade beredskaps- och krishanteringsstrukturer som egentligen var tänkta för att hantera stora olyckor och andra liknande händelser. Flera länsstyrelser och kommuner har rapporterat till MSB att de har gjort omprioriteringar inom den egna verksamheten som lett till att annan verksamhet drabbats, alltså undanträngningseffekter. Det har inneburit att länsstyrelser och kommuner inte kunnat uppfylla vissa uppgifter som regleras i lagar och förordningar. Samtidigt har flera aktörer förbättrat sin samordning och effektivitet under hösten. MSB bedömer att många ansvarsförhållanden har blivit klargjorda och de utmaningar som återstår är väl kända

Man har alltså fått strunta i lagstadgade åligganden, vad framgår inte. "Utmaningar" används ofta, på ren svenska innebär det problem. Att problemen är kända är dock ingen lösning.

För kommunerna är boendefrågan en utmaning som kommer finnas kvar under lång tid. Enbart en minskning av antalet asylsökande skulle inte lösa bristen på bostäder. Aktörerna som rapporterar till MSB är samstämmiga kring att det krävs nybyggnation för att lösa nuvarande situation. Boverket uppskattar att det behöver byggas över 700 000 bostäder i Sverige till år 2025.
Ett flertal kommuner uttrycker oro inför den nya placeringslagen som träder ikraft den 1 mars. Lagen tvingar kommuner att ta emot nyanlända, vilket skulle kunna leda till ytterligare prioriteringsutmaningar
Kort sagt det finns inga bostäder och man kommer behöva strunta i att uppfylla vanliga sysslor en kommun skall sköta.

Enligt Polisen har kriminella på olika sätt gett sig in på marknaden för asylboenden.

Föga förvånande dras kriminella till de snabba cashen.

I flera län är det är kö till olika skolverksamheter och elever kan inte erbjudas plats i skolan inom den rekommenderade tiden. Gymnasieverksamhet nämns specifikt som ett område där kommunerna inte kan erbjuda alla plats. Flera länsstyrelser påpekar att läget förmodligen kommer att bli än mer ansträngt längre fram. 
Enstaka länsstyrelser nämner att det finns barn med särskilda behov som riskerar att inte få det stöd de behöver. Elevhälsan beskrivs som hårt belastad av flera länsstyrelser.
Alla får inte plats i skolan och elevhälsan har kollapsat.

Samhällets förmåga att ta emot ensamkommande barn är fortsatt starkt utmanad.

Utmanad igen, dvs havererad.

Socialstyrelsen bedömer att situationen inom främst primärvården, tandvården, psykiatrin och elevhälsan kommer att bli ytterligare ansträngd under 2016.
Det är rätt ansträngt redan idag, men det kommer alltså bli värre.
Folkhälsomyndigheten har gjort bedömningen att flyktingsituationen utgör en låg risk för smittspridning av ett antal infektionssjukdomar. Riskbedömningen förutsätter dock att tidiga hälsoundersökningar för asylsökande genomförs. Samtidigt rapporterar länsstyrelserna i sina enkätsvar att sjukvården på vissa platser i landet inte klarar av att genomföra hälsoundersökningar i tillräcklig utsträckning.

Detta är en av de allvarligaste punkterna, sjukvården är så hårt belastat så man inte hinner göra hälsokontroller, varför sjukdomar riskerar att spridas ut i samhället. Risken för smittspridning är låg om hälsokontroller görs, vilket inte sker.

Så nu kan ni gå vidare och vara alarmistiska ;)
8 kommentarer:

 1. Hej.

  Applåder och visslingar!

  Det är alltför många av oss som av en eller annan anledning bara matas via statsmedia och slaskpressen i Sverige, eller via sociala medier modell ekokammare.

  Att själv följa upp nyheter genom att gräva fram en hel press-release utan redigering, eller att gå till källor, är det få som gitter. Dessutom är det i min erfarenhet riskabelt; du blir snabbt stämplad som avvikare i bekantskapskretsen, och diverse sociala inbjudningar börjar utebli.

  Det är det värt.

  Kamratliga hälsningar,
  Rikard, lärare

  SvaraRadera
 2. Verkar som att polisens ledning hittat på en ny anledning,
  eftersom valsen om "arbetsmaterial" inte håller, om någon
  begär ut beslutet att sekretessbesluta (OSL) och därefter
  prövar saken i e förvaltningsdomstol.

  Polisen försvarar hemligstämpling – motiveras av terroristjakt

  http://www.gd.se/blaljus/brott/polisen-forsvarar-hemligstampling-motiveras-av-terroristjakt

  "Flyktingrelaterad brottslighet = 291
  får en egen rubricering inom polisen".

  Rubriceringen (klassen) för koden heter alltså:
  "Flyktingrelaterad brottslighet"
  Gott, detta översätter man till

  FLYKTING (klass)

  relation (samband)

  BROTTSLIGHET (klass)

  Brott faller under brottsbalken, och definieras i sin tur efter
  olika typer av brott, (och om brotten är anmälda resp om förundersökning är inledd eller inte, osv.

  "Sedan september ifjol hanteras polisens INSATSER
  MOT flyktingar som en så kallad "särskild händelse"
  som har fått namnet Alma."

  Alma är klassnamnet för "egenskapen" 291.

  "Alla ärenden får "relationskoden" 291,
  oavsett det handlar om:
  - gränskontroller,
  - utlänningskontroller,
  - insatser för ordning och säkerhet eller
  - brottsbekämpning."

  Här borde ledningen taggat med tre koder:

  I. en för gränskontroller och utlänningskontroller
  (dvs Migrationsverkets ansvar)

  II. En för ordning och säkerhet (förebyggnade)
  (dvs vaktbolag åt välfärdsindustrin)

  III Brottsbekämpning (i samband med flyktingförläggningar och förvar)

  För att bringa ordning i kaoset, och förse statsmakten med korrekta underlag, så att man i vart fall inför 2018 hinner med att vidta åtgärder i statsbudgeten. S.W

  SvaraRadera
 3. "En "särskild händelse" på polisspråk är
  en INSATS som kräver extra tydlig ledning
  och samordning."

  S.W Operativ verksamhet, (projektorienterat)

  "Vanligtvis handlar det om tidsbegränsade
  HÄNDELSER som en fotbollsmatch eller en
  demonstration."

  S.W Här måste man skilja på oförutsedd och planerad
  insats, en våldtäkt är oförutsedd, medan en fotbollsmatch
  eller en demonstration är planerad.

  I. ovan är mer planeringsbar, medan
  II och III är som vilken polisiär
  verksamhet som helst, förutom då att den
  inte är ordinär, eftersom den är relaterad
  till Sveriges öppna gränser, och att vi läst
  detta genom att bussa ut migranterna på landsorten.

  "Alma har pågått i mer än fyra månader."

  S.W Det var alltså tänkt som ett nytt normalläge, och har genom att det börja barka hän lite här och var, blivit politiskt känslig, i synnerhet som polisen på verktstadsgolvet inte uppfattar att lönen är rätt, eller att polisen gör det den säger att den gör, vilket innebär att de som utför statens monopol på våld, endera säger upp sig, eller är väldigt missnöjda med sin arbetssituation, eftersom poliserna själva vet att det är ett nytt normalläge, en ständigt pågående insats.

  Av detta följer att ALMA egentligen var tänkt som en klass (universalie) och inte en instans (partikulär) som ska klassificeras
  som en "särskild händelse"(begränsad i tid och rum)

  Det är alltså falsk marknadsföring att kalla ett nytt normalläge, om ej oplanerat) för en enskild insats.

  Enligt logiken följer att:

  "särskild händelse"
  ÄR en INSATS (klass)

  Men detta kan inte vara Alma, som är klassen av alla enskilda insatser, som är relaterade till flyktingmottagandet i alla privata enheter som Bert och Jan-Emanuel valt att inte besätta med vare sig kompetens eller tillräcklig numerär personal, Migrationsverkets krav på pris(effektivitet) kopplat till vinstkrav, ger en effekt, dvs brottslighet och social oordning -> behov av polisiära insatser, som inte polisen är dimensionerad eller budgeterad för, och så här det med hela civilsamhället, det påverkar var enda fråga, inkl vatten och avlopp. (och detta är inte alls politiskt, nä nä, och så sitter journalisterna och kliar sig i huvudet vad som gick fel, suck.

  En "insats" har vissa egenskaper,
  begränsad i tid och rum, och genomförs
  med definierade medel, (personal, som
  använder lämpliga medel och metoder)

  En insats kan vara allt från ett bevaka en fotbollsmatch,
  till att hantera en gisslansituation, då kallas det nog operation.
  S.W

  SvaraRadera
 4. Gävlepolisen fortsätter:

  "– I modern tid har vi aldrig haft
  en så stor nationell påfrestning på
  polisen som flyktingsituationen har
  inneburit. Därför är det viktigt att
  följa upp arbetet, säger Thomas Wallberg."

  S.W I klartext:

  Stor nationell påfrestning
  på polisen

  på grund av

  flyktingsituationen.

  (och varför uppstod den, och vem tog höjd för detta?
  Notera att man blev tagen på sängen efter sommaren 2015
  (först sköt man frågan framför sig, sedan infördes kod 291
  för att försöka styra /; allokera om polisens styrkor, och
  inte undra på att det blir kaos, med en ny überpolitisk riks-
  polischef, en helt ny polisorganisation, där man premierar
  chefer som är politiskt korrekta, samtidigt som Löfen och Co
  är på Brygghuset och sjunger Kristia från Duvemåla, klart som
  fanken att polisen går på knäna, när man utöver alla problem
  man hade, ska hantera 175 000 nya flyktingar, och samtidigt
  lägger locket på med en ny kommunikationspolicy.

  – "Det är jätteovanligt att den (insatsen)
  blir så lång."

  Det var politisk inkompetens, att det nya normalläget, och ingen hade så klart beredskap, och då fick man kalla det för en insats, men det var ingen enskild insats, utan så enkelt att polisnes ordinarie hårt ansträngda verksamhet plötsligt skulle hantera Sveriges humanitära stormaktsambitioner, och så skulle man ju kalla inte militär med, pch MW ville plötsligt införa värnplikt, hur tänker man? Vad är orsak och verkan, hur löser man problemet? Jo genom gränskontroll :-)

  Genom gränskontrollen tror sig politiken kunna återgå
  till det gamla normalläget...

  "Målsättningen är nu att den ska avslutas 18 februari
  och att insatserna ska övergå i den vanliga polis-
  verksamheten, säger Thomas Wallberg."

  Övergå i den vanliga polisverksamheten = ta bort kod 291
  men tror någon att detta ändrar ordningen vid gränsen eller
  på alla anläggningar?

  Nu är det så att man tydligen så behovet att koda
  alla olika insatser (partikulär), faktiska konkreta
  insatser, enligt en kod, kod 291, för att kunna styra
  verksamheten, det är alltså för att intern inom polisen
  kunna särskilja insatser som är relaterade till flyktingar
  under de två första åren, (och alltså inte övrig brottslighet relaterade till "ordinarie" utanförskapsområden.

  Syftet med koden var alltså att internt kunna
  mäta och styra resurser (command & controll)från
  ordinarie polisiär verksamhet, och över till den
  extraordinarie situation, som uppstod under 2015,
  när alla fördämningar lossade, och detta har man
  ett stort behov av.

  Att införa en verksamhetskod är ett ledningsbeslut, och nu
  verkar det som att Eliasson och Co fått kalla fötter, (av de
  politiska konsekvenser detta kan få, (och eftersom polisen
  inte ska vara politisk, så måste man nu ta bort koden.....så
  att det inte blir politiskt känsligt, eftersom allmänheten då
  kan få tillgång till samma informationsläge som polisledning
  och politiskt ansvariga.

  Problemet är att man både kallar alla enskilda (partikulära)
  insatser för insats, samt hela ALMA är en insats, till följd
  av den extraordinära situationen, men nu kommer denna att vara
  permanent, det kommer fortsätta att komma stora mängder flyktingar under våren, utöver de som kommit hit, är under asylprövning och utredning, och nu måste man bestämma sig, koden hette ju "Flyktingrelaterad brottslighet" S.W

  SvaraRadera
 5. Sverige är inte ett polistätt land, genom Sveriges välfärdssystem, transfereringar och höga skatter, samt stora homogenitet i befolkningen i synnerhet på landsorten, har vi kunna hålla en extremt liten poliskår, eftersom det varit ordning och reda, (samhällskontraktet) och människor håller ordning på varandra,
  nu är det slut på detta, pga den efterlängtade globaliseringen,
  och då måste polisen tillföras kraftiga resurser, det är bara lallarna, drömmaren, de ibecilla eller de oegentliga som tror
  att Sverige är unikt och klarar sig utan en massiv polis- och övervakningskår med öppna gränser, och det är den polisstat som
  Reinfeldt och nycentern propagerar för, vänsterpartiet och mp
  lever i en liten annan värld, med skillnaden att mp tror att
  alla människor är snälla utan transfereringar.

  Tar man hit 100 000-tals flyktingar, varav de flesta män
  från krigszoner, och är så världssämst på integration, så
  ökar brottsligheten, det är inget märkligt, tar de bort
  kod 291, kommer det gå åt helveten ännu mera, eftersom det
  sällan brukar gå så bra av att dölja verkligheten,
  det rekylerar.

  Det ändrar fortfarande inte på grundläggande behov av kodning,
  av att man döper om det från insats till ordinarie polisverksamhet, det är ju kopplat till mottagandet av flyktingar, och detta är lönsamt. för välfärdsindustrin, men inte för skattebetalarna,
  och om den sociala ordningen skjuts in sank, dvs personlig
  säkerhet, och Eliasson tror att han kan klara detta med en kommunikatonspolicy, så är nog landets politiska elit rätt så
  illa ute.

  Vid upphandling av flyktinganläggningar måste entreprenören naturligtvis kunna garantera en social grundplatta, och hålla ordning
  på flyktingarna, och se till att de inte begår brott, detta är inte polisens uppgift, och vill Sverige ha en ny gränspolis, vilket vi måste skaffa oss, utöver att gradera upp ordinarie polis, så kan man väl tillföra ett par miljarder, samt gradera upp kustbevakningen, för det lär behövas.

  Problemen upphör inte bara för att att Sverige bommat gränsen,
  eller att det inte förväntas komma 175 000 flyktingar i år, utan
  kanske "bara" 50 000 till 100 000 flyktingar 2016, till en redan
  extrem situation, så har politisk ledning, polisledning, MSB och
  alla övriga, behov av grunddata, hur stor mängd brott är relaterade till specifikt flyktinghanteringen, dvs asylanternas första två år in Sverige. Detta är extremt viktigt för det civila samhället, då man måste vidtaga förebyggande åtgärder för att hantera detta, tex bränder, stölder, våldtäkter, mord, dråp, utpressning, narkotikabrott, människohandel, därtill viss brottslighet kopplad till "organiserad brottslighet".

  Sanningen är ju den att Eliasson införde 291 av extraordinära skäl, ochn behöver koden, men eftersom koden kom ut, så måste den verlighet koden ger, döljas, och när de insåg att det inte skulle klara sekretess, blev det politiskt, och då ska koden bort.

  Ygeman har bara ett val, att förbättra kodningen, leverera fakta, och så till att S drar rätt slutsatser, det är ju nu S som får städa, för moderaternas centerns och mps politik och ska man leverera fakta, inte undanflykter. S.W

  SvaraRadera
 6. Man har alltså först infört ALMA och kod 291 för ett nytt normalläge, för att kunna bemästra detta, och sedan kallar man alla enskilda insatser sedan koden infördes, som en (1) enda händelse, med logiken att den har ett namn, och en kod. Tar man bort koden, tar man bort insatsen, och då blir den flyktingrelaterade brottsligheten plötsligt ordinär brottslighet. Den där Danielsson har tänkt efter ordentligt :-)

  Polisen i Gävle fortsätter:

  "Vanligtvis är brottsstatistik offentlig,
  men eftersom Alma är en särskild händelse
  som fortfarande pågår klassas ärenden med
  koden 291 som arbetsmaterial."

  S.W Notera "särskild händelse"

  När polisledningen fattade beslut om detta, var det närmast ett panikbeslut, eftersom migrationsverkets eget system rämnade, och
  det var fråga om krishantering, så lång allt rätt, men vad är det nu som fått polisen att tro att detta är övergående, bara för att den akuta toppen bedarrat, det är ju inte så att 50 - 60 000 flyktingar är lite, det är ju rekord, 2015 undantaget.

  Problemet som uppstått är ju att den förra regeringen löste problemet med asylproppen i mottagningskommunerna, genom att göra alla kommuner till mottagningskommuner och skicka flyktingarna direkt i placering, utan att passera Migrationsverkets utredningscentraler, där det fanns förstärkta polisresurser, nu blev det ett nationellt problem, och eftersom polisen inte finns representerad i många kommuner, i synnerhet inte små avfolkningskommuner, så har det så klart blivit en faslig oordning med kulturkrockar, och brottslighet, våldsmonopolet hade flytt.

  Detta inleddes långt före valet, och var en orsak till svängningen i opinion, säkerhet och trygghet var hotad, och ledningen i Stockholm (den politiska och polisiära) lallade runt och sjöng "we shall overcome"

  "Om Gefle Dagblad skulle begära ut alla 291:or som registrerats i Gävleborg sedan september blir svaret nej."

  S.W Det är ju inte klokt, det är ju helt centralt, för att kunna vidta åtgärder om man har som mål att hindra SDs framfart, men kanske förstår man inte sambandet, kanske är det bästa att blunda lite till, och hoppas på ett gudomligt ingripande i valet 2018. Det behövs akuta politiska åtgärder, och detta krävs för att stävja mps vetorätt, och för att i någon mån få Centerpartiet att förklara hur de tänkt sig att Utopia ska regeras, utan massiva polisiär upprustning och fängelser i var enda kommun (ger i och för sig arbetstillfällen)

  "Eftersom uppgifterna bland annat används
  i jakten på terrorister är de inte offentliga."

  Grattis, nu har Eliasson hittat en ny smitväg, nu kan han använda OSL och skydda sig med säkerhetshot/terrorism, och det fungerar.... inte heller, detta kan sekretessprövas, och "en flyktingrelaterad insats" har inget med terrorism att göra, det är andra koder, och då skulle Eliassonn komma fram till att all polisiär verksamhet kopplad till Migrationsverkets "anläggningar" samt alla EBOs är potentiell terrorism, intressant prövning rättsligt. Plötsligt är all välfärdsindustriell asylverksamhet potentiell terrorism-risk, är inte det att stigmatisera frågan ytterligare? S.W

  SvaraRadera
 7. Gävlepolisen fortsätter:

  "– De klassas som underrättelsematerial
  som vi lämnar vidare till Säpo, säger
  ommenderingschef Thomas Wallberg."

  S.W Åhå, ny klass, 291 har blivit potentiellt
  "underrättelsematerial" det är så att man baxnar,
  då får man begära ut beslutsunderlaget hos polis-
  ledningen när kod 291 infördes, att det skulle ha
  med terrorism att göra är rent nys, det har att
  göra med kostnadsstyrning och allokering av resurser,
  eftersom rikspolisstyrelsens chef har som uppdrag att
  hålla budgeten, och måste lösa detta genom att allokera
  om resurser från ordinarie polisverksamhet, till att
  bevaka den privatiserade flyktingindustrin, som naturligt-
  vis inte klarar av att hålla ordning för alla panikupphandlingar, samt att polisen inte är dimensionerad för att hålla gränsen, gränspolisen är i princip avskaffad, å andra sida Danmark och Norge har kvar ansvaret inom polisen, för flyktingmottagande, men inte Sverige, och nu måste polisen hjälpa till med haveriet, eftersom politiken inte riktigt tänkt ända hit. S.W

  SvaraRadera
 8. Gävlepolisen:

  "– Vi vill få en samlad nationell lägesbild utifrån migrationsströmmarna. Om vi ser ett skeende i exempelvis
  Gävle som vi känner igen från södra Sverige är det lättare
  att veta hur det ska hanteras, säger Thomas Wallberg som
  är nationell kommenderingschef för Alma."

  S.W Logiskt nog ska därför Alma och kod 291 avskaffas,
  självfallet, detta är ju inte politik, utan fullt logisk
  polisiär verksamhet, man känner sig trygg med framtiden.

  "Syftet är också att förse säkerhetspolisen med underrättelseinformation som förhoppningsvis kan
  avslöja terrorbrott, men även att i efterhand kunna
  rapportera till regeringen vad Alma har kostat."

  Notera "förhoppningsvis"....snickesnack. skenargument.

  Poängen är kostnadsstyrningen mellan olika verksamhetsområden, budgetansvar, och det är ju bra, att kostnaden kommer fram, då vet man hur mycket resurser som den ordinarie verksamheten tappat, och får kanske svaret på varför poliser säger upp sig eller att lönen är löjligt låg.

  Detta ska bli intressant, utöver dramat i verkligheten, i gård och stuga, och dramat på den politiska scenen, och dramat bland opinionsbildare och partistrateger, så pågår ett drama inom polisen, hur fan ska vi lösa det här, ska vi dölja oss bakom en massa kommunikaionspolicys, och fortsätta kommunicera "ala boneur"
  eller ska man kommunicera läget, så att allmänhetens förtroende för landets politiska ledning, som har ansvar för "ordning och reda"
  återställs, det är en fråga S borde grunna på, eftersom de borgerliga partierna kan sitt bredvid och kritisera, utan att vilja ta ansvar, eftersom de inte vill. S.W

  SvaraRadera