onsdag 13 januari 2016

Humanitär matematik-Kostnadsrekord när tältlägret i Revinge avvecklas

Idag kom nyheten att det omskrivna lägret i Revinge avvecklas.

De första flyktingarna flyttande in för en månad sedan, 12 stycken. Om några fler bott där är oklart.

Kostnaden för lägret skriver migrationsverket är 5 miljoner (för 1 månads drift). Siffran verkar lite märklig då det tidigare talades om 610 miljoner för 3000 platser. Dvs 400 000 per plats. Det kan vara så att man helt enkelt enbart redovisar 400 000 per person vilket blir ca 5 miljoner för 12 pers. I Revinge fanns plats för 200 pers, vilket skulle ge en kostnad om 80 miljoner för etableringen. Som vanligt är det rätt svårt att gräva fram siffrorna ur officiella skrifter. Jag tycker det luktar lite skumt om dessa fem miljoner, hade man verkligen bara en kostnad för de 12 som bott där? Ngt för en grävande murvel kanske, fast sådana finns väl inte kvar här.

Om vi antar att den första uppskattningen stämmer och det endast bodde 12 pers där innebär det en kostnad om ca 222 000 per person och dag. Det måste isf vara någon form av rekord.

Stämmer siffran man angav idag är det istället 13 800 per person och dag, även det ganska väl tilltaget.

För 5 miljoner hade man kunnat köpa ngt av detta

-2,5 miljoner doser mässlingvaccin
-2500 familjetält
-142 800 dagsransoner mat i Syrien

Istället fick 12 pers tälta i 30 dagar.

Är siffran 80 miljoner...you do the math ;) 

Det lite märkliga är migrationsverkets uppgift om en kostnad på 5 miljoner. Det stämmer ju väl med uppskattningen per person om det bodde 12 pers där. Men hela lägret byggdes ju, har man mixtrat med siffrorna?

23 kommentarer:

 1. De absurda kostnaderna ligger nog inte på tältkl'gret, även om det är absurt i dig, utan på samhällsvården, som är världsunik, för Sverige.

  Hem för vård eller boende (HVB) - det Astrid Lindgren benämner för Prusiluskor, i Pippi Långstrump, den verksamheten har naturligtvis exploderat i Sverige, eftersom den är privatiserad och tillämpas på män från andra kulturen som kommer till Sverige, det är sas främmande kulturers möte med Svensk kultur, och det är inte direkt billigt.

  Barn och unga i familjehem och HVB

  Handbok om socialnämndens ansvar och uppgifter.

  http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/18923/2013-1-1.pdf

  Ur inledning på handboken från socialstyrelsen:

  "En placering utanför det egna hemmet är ett stort ingrepp
  i det enskilda barnets eller den unges liv och får stora
  konsekvenser för den övriga familjen. Det är ett betydande
  ansvar som SAMHÄLLET därmed tar på sig i rollen som ställ-
  företrädande FÖRÄLDER”.

  Vården i familjehem eller hem för vård eller boende (HVB)
  ska vara trygg och säker. Den ska också svara mot barnets
  eller den unges specifika behov av stöd och hjälp.

  Det innebär att omsorgen om de samhällsvårdade barnen inte
  bara är socialtjänstens ansvar. Verksamheter som skola, hälso-
  och sjukvård och tandvård måste också ta sin del av ansvaret
  för att placerade barn och unga ska få sina behov tillgodosedda.

  S.W

  SvaraRadera
 2. "Denna handbok riktar sig framförallt till socialsekreterare som arbetar med placeringar av barn och unga i familjehem och HVB.
  Den beskriver också socialnämndens övergripande ansvar och
  ledningens uppgifter i arbetet med att skapa förutsättningar
  för en väl fungerande verksamhet som uppfyller lagens krav."

  Detta med socialtjänstlagen är alltså framtaget i grunden i det gamla Sverige med Socialpolitiska institutet, (SOPIS) som skulle ge alla barn i Sverige samma chans, socialpolitiken la grunden för yrkesgruppen socialsekreterare, socionom, som är unik för Sverige, och det är denna grund från 30- och 40-talet som ligger till grund för hur vi tar hand om de ensamkommande flyktingbarnen, det är vård, om nu ingen visste detta, och det kostar ca 1900 kr per dygn. Det är magiskt.

  men det blev för dyrt, och så har man kommit på att detta med "barn, tex en Afganmän på 33 år, inte riktigt lämpar sig för Svensk socialpolitik, där det rent juridisk är så att en bunt aningslösa politiker i i en socialnämnd tar på sig ansvaret som ställföreträdande föräldrar, om än i privatiserad vårdform, gissa om vi fått en ny välfärdsindustri, och gissa om det ger avkastning av bara fanken och gissa om vår tillväxt i Sverige boostar, det är rena Klondyke.

  Så man fick revidera förefaller det som:

  En ny placeringsform stödboende för barn i åldern 16-20 år.

  (hur fasiken ska de lyckas skilja på "barn" under 16 år, och barn mellan 16 och och 20 år, eftersom barnen från 18 år och uppåt inte kan/får åldersbestämmas, och kan vara 25 - 30 år?

  Jo,genom att kalla de från 16 år och uppåt för ungdomar, och införa en annan "vårdform för dessa. S.W

  SvaraRadera
 3. Notera att socialtjänstlagen inte är vilka grejor som helst, det är förvaltningsrätt, där staten går in som myndighet(förmyndare åt individen, det är med hjälp av Socialtjänstlagen som Soc kan gå in och sno barn från föräldrar och annat, så detta att Svenska staten "behandlar" ensamkommande flyktingbarn, tex män som är 22 - 32 år men påstår att de är 17 år, och sedan sätter dem i behandlingshem för samhällsvård, är en smula absurt.

  Handbok för LHU som kompletterar Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2012:11)

  "Vården i familjehem eller HVB ska vara trygg och säker och tillgodose barnets eller den unges specifika behov av stöd och hjälp.
  Den här handboken riktar sig framför allt till socialsekreterare som arbetar med placeringar av barn och unga i familjehem och HVB. Den beskriver också socialnämndens övergripande ansvar och ledningens uppgifter. Handboken ska underlätta tillämpningen av det regelverk som gäller på området."

  Publiceringsår: 2013
  Artikelnummer: 2013-1-1
  ISBN: ISBN 978-91-7555-006-0
  Socialtjänstlagen (2001:453)
  SoL och i socialtjänstförordningen (2001:937), SoF.
  laceringsformen får användas från och med den 1 januari 2016.

  (2015/16:43) Stödboende – en ny placeringsform för barn och unga

  https://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/20023/2016-1-1.pdf
  Undantagen föreslås gälla HVB där det bor barn och unga från 16 år, under förutsättning att boendet inte bedriver behandling eller tar emot personer med psykisk funktionsnedsättning.

  https://www.socialstyrelsen.se/SiteCollectionDocuments/Konsekvensutredning-HVB-undantag-2015-11-04.pdf

  Arbete med en reviderad version av SOSFS 2003:20 pågår och uppdraget ska redovisas till Socialdepartementet senast den 1 april 2016

  Socialstyrelsens föreskrifter (8 kap. 1 och 5 §§)
  socialtjänstförordningen (2001:937).

  1 § Bestämmelser om undantag från vissa bestämmelser i Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2003:20)
  om hem för vård eller boende.

  2 § I verksamhet vid hem för vård eller boende som drivs av en
  kommun och i sådan verksamhet som kommunen genom avtal enligt
  2 kap. 5 § socialtjänstlagen (2001:453) har överlämnat till en enskild att utföra får undantag göras från bestämmelserna i 2 kap. 1 och 3 §§ Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2003:20) om hem för vård eller boende.


  Ärligt talat är det en annan värld, socialtantsvärlden, och man ska kanske fundera på om Sveriges socialtjänst är dimensionerad för detta, och kanske i ännu högre grad, och Svensk omhändertagandekutlur, och Svensk statskonst, att vara målsman för individer, är anpassad för 30 00 ensamkommande barn, i de flesta fall begåvade med skägg, det går att tänka sig kulturkrockar mellan dessa socialtanter, som placerar ut barnen på privata vårdhem, och hur samhället sedan ska vårda dessa barn, så att det blir en lönsam affär för samhället, jojo men, lönsam var ordet. Man undrar lite vad dessa socialtanter gjorde innan, vilka det var som de vårdade då?

  Utslussningen från vårdhemmen, när det ensamkommande barnet sedan blir vuxet, och ska lytta hemifrån, till en egen lägenhet, ska bli mycket spännande, varför inte tält? S.W

  SvaraRadera
 4. Detta är alltså en av metoderna för hur rikspolitiken medvetet löser upp det Svenska kommunsystemet, som inte gick ihop, men som de inte kunde avskaffa, då åsamkar man kommunerna ännu mer kostnader, så att det verkligen inte ska gå att hantera kommunallagen och förvaltningslagen och alla andra lagar som ligger till grund för det som inte är civilrätt, dvs förvaltningsrätt. Så inför de storregioner, varpå demokratin kommer längre från medborgaren, och man kan genomför transferereringar utan att det syns, man kan säga att en kommun blir ett landsting, ett landsting blir en region, regionen är Stockholm, och Stockholm Bryssel, allt graderas upp en skala.

  Antalet kommuner nådde maximum 1930 med 2532 st med indelning i municipalsamhälle, köping och stad.
  Den 1 januari 1952 försvann de 2281 huvudsakligen sockenbaserade kommunerna på landsbygden som kommunala enheter och ersattes av 816 "storkommuner".

  Storkommun var ett begrepp som hade myntats för att skilja de nya kommunerna från de tidigare, eftersom de vanligen hade samma namn som en av de enheter som lagts samman.

  Polisväsendet förstatligades tex.

  1962 års kommunreformen grupperades kommunerna in i 282 kommunblock.

  1 januari 1971 infördes en enhetlig kommuntyp, då samtliga tidigare landskommuner, städer och köpingar ombildades till enbart kommuner. 1980 upphörde det sista kommunblocket.

  Landsting infördes genom 1862 års kommunalreform och benämndes ”sekundärkommuner” till skillnad från primärkommunerna. Landstingen ansvarar i första hand hälso- och sjukvård, lokaltrafik och regionplanering. Under medeltiden var landstingen (jämför ting) högsta beslutande organ i de självständiga landskapen (hertigdömen)

  Om landstingen avskaffas och deras uppgifter överföras på kommunerna skulle de minsta kommunerna behöva läggas samman till större enheter.

  Men nu gör man tvärt om, bort med kommunerna, det kommunala självstyret, och in med hertigdömen, storregioner, och sedan Stockholm, som en adminstrativ länsherre från Bryssel, och sedan Bryssel, men om det inte går som man tänkt med EU och federationen, så förefaller det märkligt att om Sverige befolkning bara ökar och ökar, så ska man väl inte upplösa kommunerna, det är ju kommunen som i praktiken är samhället, landtingen specialistsjukvård, och sedan är Stockholm centrum för utrikespolitiken, eller hur var det nu med EUs subsidarietspricnop, och om hala detta migrationsprojekt är lönsamt, varför ska man då ta bort kommuner, och flytta upp de administrativa gränserna? Är det inte bättre att vänta och se på alla vinster som LO skroderar om, och se var vinsterna är störst, kanske är det hos de ägare till de bolag som bedriver samhällsvård på entreprenad, och som bor i kommuner i nordvästra Stockholm?

  I vart fall hinner de inte ändra lagstiftningen om kommuner i år, även om det är ett race mot 2018, så vi har några år på oss att utvärdera hur lönsamt det nya socialtantssverige verkligen är, samhällsvård som tillväxtmotor, det kan nog bara förekomma i just Sverige. S.W

  SvaraRadera
 5. Det intressanta med ovan kommenarer är attallt som nu sker i Sverige är en uppgörelse med trettiotalsfascismen!
  Det som övriga Europa tvingades göra 1945!
  Spännande....

  SvaraRadera
 6. Man undrar hur en så simpel sak som att köpa och sätta upp tält på en åker kan vara så dyrt... Ett tält kan inte vara så dyrt att köpa in, och jag vet inte riktigt vilken drift som krävs när tältet väl är uppe?

  Men byråkrater har en tendens att komplicera även de enklaste sakerna, så man ska inte vara förvånad att kostnaderna skenade.

  SvaraRadera
 7. Det är ju lite raljant, och det är ibland svårt att få fram att det är lite sjuk humor i allt, tex att näringsminister Björn Rosengren 1999 förklarade att Norge var den sista "den sista sovjetstaten"

  Aman vet alltså inte om man ska skratta eller gråta åt debatten i Sverige att det inte går att ålderbestämma flyktingbarn, ch så visar media små flickor, och så kommer det hit män, men det är inte det som är vansinnet, utan att att eftersom det Svenska samhället anser att det är barn, som är här utan föräldrar, (många av dessa har sas tvingats bli vuxna som 7 åringar, så kommer de till Sverige, är kanske 25 år, och så konformerar vi in dessa människor i en form som är anpassad för när samhället i princip omhändertar barn från sin föräldrar, dvs dessa barn antas vara föräldrarlösa, och alltså i behov av ställföreträdande förmyndarskap, och det blir onekligen väldigt bisarrt, man borde göra skämt TV åt det, om inte saken varit känslig, så hade ju politikerna kunna göra något åt saken, men nu blundade de, och tillämpar helt fel verktygslåda, på något som de överhuvud inte begriper sig på, (och det är en smula sorgligt, att inte kunna se frågan klart, och så talar de om vikten av integration, genom att använda förvaltningsrätt, dvs i princip tvångsvård, för att hantera immigranter)

  Så - hur kunde det gå så här, ju sannolikt konformitet inom Svensk media, som fullstädigt tappat fotfästet, naturligtvis hand i hand med den nya ekonomin, där journalistik inte längre går att bedriva med annons- och prenumerationsavgifter, utan genom PR, dvs att det journalistiska materialet är vinklat efter ett visst intresse, och detta är inget att säga något om, i en marknadsekonomi, ska sägas till DNs försvar, det ger väl fan ut vilka nyheter de vill, eller döljer, i synnerhet som de är agenda-sättande, det är inte väldigt usel moral, att dölja övergrepp på tjejer med invandrar som förövare, om DN har som målsättning att det ska komma hit så många flyktingar som möjligt, och att våra tidningar påverkar opinionen so oder so, är väl lite deras uppdrag (av ägarna), nä kritiken är mer SvT och SR som är folkets egen objektiva nyhetsförmdedlare, det är där man ska fundera lite, och om det inte kan vara så, anledning till att vi har hamnat här, där i stort sätt var enda nyhet numera, liksom hela politiken, handlar om flyktingar, invandrare, integration och sociala problem, utifrån ett mindre positivt sätt, och hade inte media under 20 år konsekvent vinklat bort negativa sidor, så hade man ju kunnat lösa dem, och inte köra i diket, så man måste fundera på hur journalisterna tänkte kollektivt, tror man att det blir bättre av att dölja saker som ligger i minuslådan, och gör man samhället och invandrarna en tjänst, det går att tänka att de som svikit de svagaste i samhället mest, är vår egen maktmegafon, eftersom man dolt en massa, dvs valt att inte rapportera, och då minskar väl inte problemen med det som tycker är lite besvärande, nä det blir bara etter värre. S.W

  SvaraRadera
 8. Självcensur - vi måste börja prata om vad vi inte skriver, och sluta upp med tro att om vi inte speglar saker balanserat, dvs med för- och nackdelar, så ger vi en falsk bild av verkligheten, varpå tex skolresultaten tillåts falla fritt, utan åtgärd, bara bortförklaringar, och det hjälper väl inte svaga grupper, att överge dem, journalistiskt, eftersom det inte skulle vara i deras intresse, att få sin hårda verklighet beskriven. Nä, det blir så klart omvänt, samhället stjälper och skapar sämre förutsättningar, men med bibehållen skenhelig retorik.

  Detta är ett växande problem inom journalistik, inte vara i länder som har begränsad pressfrihet. Självcensur har blivit mycket vanligt hos oss, och förekommer reflexmässigt, - vad ska chefen säga, vad ska kollegan säga, vad ska statsrådet säga, vad ska annonsören säga etc.
  Berättigade frågor, men går det för långt, blir det ett självspelande piano, som verkar rakt mot journalismens syfte, att vara intressant (och därför säljande)

  Ett klassiskt exempel är CNN:s Christiane Amanpour som i efterhand förklarade att man självcensurerade beskrivningarna av upptakten till Irakkriget, på grund av den amerikanska regeringen. Och det var knappast i överensstämmelse med vare sig regeringens eller det amerikanska folkets intresse, eller Europas, Irak är i kaos, och rädslan att väcka ont blod hos regenten (eller underrättelsetjänsten) gjorde att frågan inte blev belyst, och det fanns inga kärnvapen, det hade Hans Blix redogjort för. När det gäller migrationsdebatten, så hade vi inte hamnat här, om media hade agerat mer neutralt, i förhållande till de grupper de sannolikt värnar om, men det är lätt att säga, DN, SvD, Expressen och Aftonbladet har sina ägare och annonsörer, endera köper man budskapet, eller inte, och frågan är mer vad man haft för mål, men SvT och SR, det är nog bara Janne Josefsson som kan sova under frid i framtiden, vad höll cheferna på med, och på vilka grunder rekryterades de? klipper in lite journalistregler i föregående inlägg/artikel, där det passar bättre - avseende tex desinformation, som faktiskt kan vara tystnad. S.W

  SvaraRadera
 9. Kanske behövs det en ordlista?

  Kanslisvenskan och tassandet på tå har medfört att Svenska politiker, Svensk politik och därmed debatt och förnuftsbaserat samtal är omöjligt, dvs relativisering av inte bara kulturen, utan även det språk med vilket vi beskriver omvärlden (och varandra) har gjort språket såphalt, varför det inte är lätt att begripa vad som är vad i debatten, tex ordet invandrare undviks i språket, eftersom denna term, vad den ny står för begreppsligt, anses vara stigmatiserande. För att begripa de (olösliga) problem EU står inför måste man inse att vägen mot en (1) EU stat är en gemensam valuta, och gemensam valuta fungerar mindre bra, med självständig nationell rådighet, (jmfr Grekland) För att komma runt problemet med produktivitet ocn effektivitet, har man infört fri rörlighet, för att skapa en (1) Europeisk arbetsmarknad med USA som förebild.
  Det kan vara bra att ha detta i åtanke när vi nu ser vissa mekanismer som fungerar mindre bra, dvs den fria rörligheten skapar en Svarte-Petterlek, och att EUs yttre gräns i princip har fallit, och då fungerar människor som en naturlag, de söker sig dit där det finns minst dåliga förutsättningar. Debatten i Sverige faller, eftersom nyvänstern levt i en dröm och den nya högern (delvis stödd av S) drivit på den enda vägens politik, och det visade sig ohållbart. En nationalstat må ha sina solfläckar, men är ändå bättre än ett havererat EU som tävlar i att sänka gränsen för eländighetsnivån.

  Några definitioner från vårt grannland i Öster (från deras Migrationsverk). S.W

  SvaraRadera
 10. MEDBORGARSKAP (EUs definitioner på finlandssvenska)

  medborgarskap
  fi kansalaisuus
  en citizenship, nationality

  Medborgarskap = ÄR ett rättsligt förhållande
  mellan individ (medborgare) och staten
  som anger individens ställning i staten och
  med hjälp av vilket de viktigaste
  rättigheterna och skyldigheterna i förhållandet
  mellan individen och staten bestäms.

  Se finsk medborgare
  infödd finsk medborgare
  medborgarskap
  nationalitet

  ius sanguinis = ÄR en princip för medborgarskap
  där barnet ärver förälders medborgarskap

  ius soli = ÄR en princip för medbprgarskap
  där barnet ges medborgarskap där barnet föds.

  härstamningsprincipen (ius sanguinis)
  fi periytymisperiaate
  en parentage principle, inheritance principle

  härstamningsprincipen = ÄR en princip för medborgarskap
  enligt vilken ett barn får sin förälders
  medborgarskap (ius sanguinis).

  En primär princip i Finlands medborgarskapslag.

  Jfr territorialprincipen
  födelselandsprincipen.

  territorialprincipen, födelselandsprincipen (ius soli)
  fi syntymämaaperiaate
  birthplace principle

  territorialprincipen = ÄR en princip för medborgarskap
  enligt vilken ett barn förvärvar
  medborgarskap på grundval av födelseplatsen

  En sekundär princip i Finlands medborgarskapslag.

  Jfr härstamningsprincipen.

  Dubbelt medborgarskap, flerfaldigt medborgarskap
  fi kaksoiskansalaisuus/monikansalaisuus
  en dual/multiple nationality/citizenship

  En person kan ha två eller flera medborgarskap.

  nationalitet
  fi kansallisuus
  en (ethnic) nationality, ethnic origin
  Jfr medborgarskap.

  Etnisk bakgrund. Tillhörighet till en viss folkgrupp.

  Har en annan betydelse än medborgarskap.

  Till exempel en person av kurdisk nationalitet kan ha finskt medborgarskap.

  folkgrupp, folkslag (t.ex. ingermanländare, kurder, romer).

  (S.W notera att Svenskar enligt oss själv vare sig är en folkgrupp eller ett folkslag, trots att Sverige varit ett av de mest etniskt homogena länderna i Europa, skulle vara intressant att veta hur Japaner ser på saken, om Svenskar inte är ett folkslag?)

  EU-medborgare =
  Är en medborgare i en medlemsstat i Europeiska unionen (EU)

  EU-medborgarskapet ger vissa rättigheter,
  till exempel rätten att rösta i val till Europaparlamentet
  att röra sig fritt på unionens territorium.


  EU-medborgare och en därmed jämförbar person

  fi EU-kansalainen ja häneen rinnastettava
  en EU citizen or a comparable person

  Medborgare tillhörande Island, Norge, Liechtenstein eller Schweiz har likt EU-medborgare rätt att röra sig fritt på unionens territorium.

  Se EU och EES

  medborgarskapsland
  fi kansalaisuusvaltio
  country/state of nationality

  Stat vars medborgare en person är medborgare i.

  Se medborgarskap

  finländsk härkomst
  fi suomalainen syntyperä
  en Finnish origin

  finländsk härkomst = ÄR de personer som är finska medborgare,
  tidigare finska medborgare, avkomlingar
  till infödda finska medborgare och i
  uppehållstillståndsärenden även personer av
  finsk nationalitet.

  finsk nationalitet, finsk medborgare
  fi Suomen kansalainen
  en Finnish citizen

  finsk medborgare = ÄR en person
  som vid födelsen eller senare på annat sätt
  förvärvat finskt medborgarskap

  Se även; naturalisation, medborgarskap

  utlandsfinländare
  fi ulkosuomalainen
  en expatriate Finn

  En utlandsfinländare är en finsk medborgare eller en person som är av finländsk härkomst som är stadigvarande bosatt utomlands.

  Se finsk medborgare, finländsk härkomst

  infödd finsk medborgare
  fi syntyperäinen Suomen kansalainen
  en Finnish citizen by birth

  En person som förvärvat finskt medborgarskap vid födelsen.

  Se medborgarskap.

  naturalisation
  fi kansalaistaminen
  en naturalisation

  Med naturalisation avses beviljande av medborgarskap på ansökan.

  Se medborgarskap

  SvaraRadera
 11. Definitioner av personer/individer (ibland glömmer debatten lite bort att det handlar om riktiga människor, som ska "typ"-bestämmas och besiktigas avseende de kriterier som ger "rätt" att komma i åtnjutande av Europeiska eller Svenska medborgares fri- och rättigheter, för att beviljas asyl. Vi glömmer ofta bort att 9/10 av jordens fattiga inget hellre skulle vilja än att komma i åtnjutande av den standard och de rättigheter vi har i Europa, och människan anpassar sig naturligtvis till regelverket, och regelverket anpassar sig till människors beteenden. Just nu står alla schack, eftersom man inte vill anpassa regelverket till de nya förutsättningar regelverket givit upphov till (folkvandring och beteendet att slänga sina ID-handlingar och dra en vals), så måste man stället stänga gränsen, (transportansvaret, så att man kan ha kvar sina ädla regler, och tävla i humanitet, det är episk grandios skenhelighet.
  S.W

  SvaraRadera
 12. PERSONER

  utlänning
  fi ulkomaalainen
  en foreign national

  En person som inte är finsk medborgare.

  Se finsk medborgare

  invandrare
  fi maahanmuuttaja
  en immigrant; migrant

  En person som flyttar till ett land (Finland).

  Jfr utvandrare.

  utvandrare
  fi maastamuuttaja
  en emigrant; migrant

  utvandrare En person som flyttar från ett land
  (t.ex Finland).

  Jfr invandrare.

  flykting
  fi pakolainen
  en refugee

  En flykting = ÄR en utländsk person
  som känner välgrundad fruktan
  för förföljelse.

  Fruktan för förföljelse ska grundas på:
  ursprung
  nationalitet
  tillhörighet till en viss samhällsgrupp
  religion
  politiska uppfattning.

  Se kvotflykting, asylsökande, asyl.

  Flyktingstatus = ÄR den rättsliga status som beviljas person som
  fått asyl i någon stat eller som UNHCR anser vara
  flykting.

  flykting ”sur place”
  fi sur place -pakolainen
  en refugee sur place

  sur place-flykting ÄR en flykting vars behov av skydd
  har uppstått först efter att han eller hon har lämnat sitt hemland

  Se även flykting

  asylsökande
  fi turvapaikanhakija
  en asylum seeker

  asylsökande = ÄR en person (flykting) som ansöker om skydd och
  uppehållsrätt i en främmande stat.

  En asylsökande får flyktingstatus om han eller hon beviljas asyl

  Se asyl, flykting, flyktingstatus

  kvotflykting
  fi kiintiöpakolainen
  en quota refugee

  En person som FN:s flyktingorgan UNHCR anser vara flykting
  och som beviljats uppehållstillstånd inom flyktingkvoten som fastställts i statsbudgeten.

  De senaste åren har Finlands flyktingkvot varit 750–1050 personer.

  Se akuta fall, flykting

  akuta fall
  fi hätätapaukset
  en emergency cases

  Se kvotflykting

  anknytningsperson
  fi perheenkokoaja
  en sponsor

  anknytningsperson = ÄR en person som vistas i Finland och
  vars familjemedlem ansöker om uppehållstillstånd
  i Finland på grund av familjeband för att vara
  tillsammans med anknytningspersonen.

  akuta fall = ÄR de personer (flyktingar) som FN:s flyktingorgan UNHCR betraktar som flyktingar och som är i behov av brådskande vidarebosättning.

  Dessa personer tas emot på basis av UNHCR:s dokument utan att finländska myndigheter intervjuar dem.
  De akuta fall som omplaceras i Finland ingår i den årliga flyktingkvoten.

  De senaste åren har det årliga antalet akuta fall i Finland varit 100.

  (S.W Här måste man le lite, Sverige tar emot 175 000 akuta fall, och alla är de i behov av bostad, (akut) men det missa nog debattörerna, och frågan är om regeln kvinnor och barn räddas först?)


  återflyttare
  fi paluumuuttaja
  en returnee

  återflyttare = ÄR (i tillståndsärenden) en person som flyttar till
  Finland och som är av finskt ursprung eller som
  annars har nära band till Finland

  (en tidigare finsk medborgare, en avkomling till en infödd finsk medborgare eller en annan finländsk härkomst, t.ex. ingermanländsk härkomst)

  Se också finsk medborgare
  infödd finsk medborgare
  finländsk härkomst.


  tredjelandsmedborgare
  fi kolmannen maan kansalainen
  en third-country national

  En utlänning som inte är EU-medborgare eller en därmed jämförbar person, dvs. en medborgare i Island, Liechtenstein, Norge eller Schweiz.

  Se EU-medborgare och en därmed jämförbar person
  Europeiska unionen (EU).

  S.W

  SvaraRadera
 13. Det mest elementära avseende olika typer av kriterier för att komma i åtkomst av Svenska (Eller Finländska) medborgares fri- och rättigheter, (att ge en människa en rättighet, innebär att en annan människas negativa frihet måste inskränkas (vilket nyliberaler hela tiden glömmer bort att tala om när de i praktiken socialiserar medborgare med Orwellsk svada.

  Phu, det är inte lätt att följa med och man undrar lite om vår Svenska debatt klarar av alla dessa definitioner, när våra politiker påstår: "Vi måste" det är internationell lag. Suck Japan, Finland, Danmark följer också internationella konventioner, och tolkar själva i vilken grad överenskommelserna uppfylls, det är alltså en ren bedömningssport, enligt samma bedömningar som vi i Sverige inte använder oss att språkliga definitioner, eftersom vi inte verkar tycka internationella konventioner är så viktigt, vi kör en Svensk godtycklighetsprincip, att hela EU följer Svensk postmodernistiskt språkbruk, alla har rätt. S.W

  SvaraRadera
 14. STATUS

  laglig vistelse
  fi laillinen oleskelu
  en legal residence, legal stay

  Med laglig vistelse avses att en utlänning vistas i landet
  med behövliga och giltiga tillstånd.

  Vistelsen i landet är laglig när utlänningen
  vistas i landet med giltigt visum, med stöd av
  visumfrihet eller med ett giltigt uppehållstillstånd.

  En utlänning får lagligen vistas i landet också
  till exempel under den tid hans eller hennes ansökan
  om uppehållstillstånd eller asyl behandlas

  medborgarskapsanmälan
  fi kansalaisuusilmoitus
  en citizenship declaration

  Vissa persongrupper kan förvärva finskt
  medborgarskap efter anmälan.

  Dessa grupper anges i medborgarskapslagen

  Jfr medborgarskapsansökan

  medborgarskapsansökan
  fi kansalaisuushakemus
  en citizenship application

  En utlänning kan på ansökan beviljas finskt medborgarskap
  om villkoren i medborgarskapslagen uppfylls.

  Avvikelse från villkoren kan göras på de grunder som anges i lagen.

  Jfr medborgarskapsanmälan.

  Uppenbart ogrundad ansökan
  fi ilmeisen perusteeton hakemus
  en manifestly unfounded application

  En asylansökan kan anses vara uppenbart ogrundad om den asylsökandes uppgifter är icke-trovärdiga, eller om avsikten är att missbruka asylsystemet eller om den asylsökande kommer från ett säkert ursprungsland.

  Skäl för uppenbart ogrundad ansökan
  är de skäl i en asylansökan som uppkommer om:

  1) den inte motiveras med allvarliga kränkningar av de mänskliga
  rättigheterna eller andra
  grunder som har anknytning till förbuden mot tillbakasändning
  eller om påståendena är klart icke-trovärdiga

  2) sökandens uppenbara avsikt är att missbruka asylförfarandet

  3) sökanden har kommit från ett säkert ursprungsland
  dit han eller hon kan sändas tillbaka.

  Se också förbud mot tillbakasändning
  förbud mot återsändande.

  S.W

  SvaraRadera
 15. SKYDD

  Detta är hela grejen, skydd ska ges om det är uppenbart och välgrundat, dvs kan styrkas, annars ger man upphov till mygel, och att hela asylrätten är satt ur spel, vilket är horribelt, som vanligt, vägen till helvetet är kantat av "goda föresatser", endera är det dumma i huvudet eller så är det ren ondska, dvs man urholkar asylrätten för helt andra syften. Sätter man ingen gräns, uppstår ett märkligt fenomen, lite vad Lech Walesa och Co förklarade efter befrielsen, inför man kommunism i Sahara, uppstår brist på sand inom en vecka, och just nu ser vi e rad brister i samhället, de rättigheter som förvärvas, välgrundade eller inte, innebär ju en väldigt stor ekonomisk drivkraft att bli flykting, eftersom vinsten är enorm, och risken att fara med osanning helt obefintlig. Det är inget att smyga med, var och en av oss skulle gjort exakt lika dant i motsvarande situation, varför skulle inte människor som är fattiga vilja bli medlemmar i en välfärdsklubb, det är självklart och uppenbarat.

  internationellt skydd
  fi kansainvälinen suojelu
  en international protection

  Med internationellt skydd avses flyktingstatus
  och status som alternativt skyddsbehövande enligt
  EU:s direktiv samt uppehållstillstånd som beviljas
  på grund av humanitärt skydd enligt Finlands utlänningslag.

  Se också flykting
  alternativt skydd
  humanitärt skydd.

  alternativt skydd
  fi toissijainen suojelu
  en subsidiary protection

  alternativt skydd, Grund för uppehållstillstånd.

  alternativt skydd = ÄR ett uppehållstillstånd som beviljas när
  villkoren för beviljande av asyl inte uppfylls,
  men sökanden kan bli utsatt för dödsstraff,
  avrättning, tortyr eller någon annan behandling
  eller bestraffning som är omänsklig eller
  kränker människovärdet i sitt hemland eller i
  sitt permanenta bosättningsland.

  Tillstånd kan också beviljas om det är uppenbart att sökanden inte kan återvända till sitt hemland eller sitt permanenta bosättningsland utan att utsättas för en allvarlig och personlig fara som föranleds av väpnad konflikt.

  Se också asyl, internationellt skydd

  tillfälligt skydd
  fi tilapäinen suojelu
  en temporary protection

  Tillfälligt skydd kan ges en utlänning som är i behov av internationellt skydd och som inte tryggt kan återvända till sitt hemland eller sitt permanenta bosättningsland på grund av att en väpnad konflikt eller någon annan våldssituation eller en miljökatastrof har lett till massflykt från landet eller dess närområden.

  För att tillfälligt skydd ska kunna ges förutsätts
  att skyddsbehovet kan bedömas bli kortvarigt.


  humanitärt skydd
  fi humanitaarinen suojelu
  en humanitarian protection

  humanitärt skydd är en rättighet som ger grund för uppehållstillstånd när villkoren för beviljande av
  asyl eller alternativt skydd inte uppfylls men när
  sökanden inte kan återvända till sitt hemland eller
  sitt permanenta bosättningsland.

  humanitär skyddsgrund
  humanitärt skyddsgrund är de grunder för
  uppehållstillstånd som medges när asylsökande
  som saknar asylskäl inte kan återvända till sitt
  hemland för att det inträffat:

  - en miljökatastrof eller
  - att säkerhetsläget i landet är dåligt pga
  en väpnad konflikt eller
  - en allvarlig situation för de mänskliga rättigheterna.

  Se också asyl, alternativt skydd

  S.W

  SvaraRadera
 16. UPPEHÅLLSTILLSTÅND (är en annan vetenskap)

  asyl
  fi turvapaikka
  en asylum

  asyl = ÄR ett uppehållstillstånd
  som beviljas utlänningar
  vid asylförfarande
  på grund av flyktingstatus

  Se flykting

  uppehållstillstånd
  fi oleskelulupa
  en residence permit

  uppehållstillstånd = ÄR ett tillstånd
  som ger rätt att upprepade
  gånger resa in och vistas i
  landet i något annat syfte än turism
  eller därmed jämförbar kortvarig vistelse.

  Ett uppehållstillstånd är antingen tidsbegränsat eller permanent.

  Se tidsbegränsat uppehållstillstånd
  permanent uppehållstillstånd.
  visum
  visering


  EU-uppehållstillstånd (P-EU-tillstånd)
  fi EU-oleskelulupa
  en EU residence permit
  Se tredjelandsmedborgare.

  EU-uppehållstillstånd = ÄR ett uppehållstillstånd för
  varaktigt bosatta som kan beviljas
  en tredjelandsmedborgare efter att
  han eller hon har vistats på Europeiska
  unionens territorium i fem år utan avbrott.

  Tillståndet gäller tills vidare.
  I ett EU-uppehållstillstånd antecknas bokstavskoden P-EU.

  Grund för uppehållstillstånd =
  Uppehållstillstånd kan beviljas till exempel på grund av
  - arbete
  - näringsidkande
  - studier
  - familjeband.

  Kontinuerligt uppehållstillstånd
  fi jatkuva oleskelulupa
  en continuous residence permit

  kontinuerligt uppehållstillstånd (A-tillstånd) =
  ÄR Ett tidsbegränsat uppehållstillstånd
  som beviljas en utlänning som kommit till
  Finland för att permanent stanna i landet.

  Tillståndet ska förnyas innan dess giltighetstid går ut.
  I ett kontinuerligt uppehållstillstånd antecknas bokstavskoden A.

  Jfr tillfälligt uppehållstillstånd.


  Tillfälligt uppehållstillstånd (B-tillstånd)
  fi tilapäinen oleskelulupa
  en temporary residence permit

  tillfälligt uppehållstillstånd = ÄR ett tidsbegränsat
  uppehållstillstånd som beviljas en
  utlänning som inte har för avsikt
  att permanent stanna i Finland.

  Tillståndet ska förnyas innan dess giltighetstid går ut.
  I ett tillfälligt uppehållstillstånd antecknas bokstavskoden B.

  Jfr kontinuerligt uppehållstillstånd

  permanent uppehållstillstånd (P-tillstånd)
  fi pysyvä oleskelulupa
  en permanent residence permit

  permanent uppehållstillstånd = ÄR ett uppehållstillstånd vars
  giltighetstid inte begränsats.

  Tillståndet gäller tills vidare och behöver inte förnyas.
  I ett permanent uppehållstillstånd antecknas bokstavskoden P.

  Jfr tidsbegränsat uppehållstillstånd.

  tidsbegränsat uppehållstillstånd
  fi määräaikainen oleskelulupa
  en fixed-term residence permit

  tidsbegränsat uppehållstillstånd = ÄR ett ett uppehållstillstånd
  som gäller en viss tid.

  Tidsbegränsat uppehållstillstånd beviljas för
  kontinuerlig eller tillfällig vistelse.

  Jfr permanent uppehållstillstånd
  Se kontinuerligt uppehållstillstånd
  tillfälligt uppehållstillstånd

  uppehållstillstånd pga humanitär skyddsgrund
  - miljökatastrof
  - säkerhetsläget pga en väpnad konflikt
  - allvarlig situation för de mänskliga rättigheterna

  EU-blåkort
  fi EU:n sininen kortti
  en EU Blue Card

  Ett uppehållstillstånd som är avsett för tredjelandsmedborgare som kommer till en medlemsstat i EU för högkvalificerad anställning.

  Se tredjelandsmedborgare.

  högkvalificerad anställning =
  En anställning hos en arbetsgivare i EU som ger tredjelandsmedborgare rätt till ett uppehållstillstånd

  Uppehållstillstånd på grund av humanitärt skydd
  Se humanitärt skydd

  S.W

  SvaraRadera
 17. I Sverige verkade den förra regeringen och Mp inte vara så nogräknade, man ger permanent uppehållstillstånd, för att så snabbt som möjligt lasta över ansvaret på en kommun, i syfte att spränga kommunsystemet, för att införa storregioner, och naturligtvis i syfte att skynda på EU-integrationen, och indirekt för att smyga på Sverige Euron, eftersom det inte är bra alls med ett land som visar att Euron inte bara är Nirvana. AKB propagerade för Euron så sent som inför valet 2010, (News-Mill) men nu är det tyst, det finns fler vägar till Bryssel, men....Nu gick det inte som man tänkt, och det blev en sju helsickes rekyl, bara detta med Reinfeldts passliberalism, gör ju att ordet liberal börjar bli liktydigt med bedrägeri eller som de uttryckte det i "Yes Minister" - the midle class rip-off" Fasiken vilken tur att man läst historia, om bakgrunden till Weimarsrepulikens fall :-)och får anses tillhöra den kapitalägande klassen som slipper jobba jobb jobba arbeta arbeta arbeta ihjäl sig, för att betala skatt, som går rakt ut till ett svart hål, politikerna har bara ett svar, EU federation, och lyckas det inte, så är väl svaret Utopia, eller möjligen, vi var nog lite naiva, bollen ser inte så rund ut längre, så det gäller att flytta och bereda plats för andra, eller bygga ett fort och skapa en privat kommun, det är i allt väsentligt ingen skillnad på en Svensk kommun och en privaträttslig kommun, förutom då att kommunen är demokratisk och inte tar hänsyn till förmögenhet. S.W
  S.W

  SvaraRadera
 18. HANDLINGAR

  visum, visering
  fi viisumi
  en visa

  Ett inresetillstånd som beviljas för en kortvarig och tillfällig vistelse som inte varar längre än 90 dagar.

  Finlands beskickningar fattar beslut om viseringar.

  Se beskickning.

  främlingspass
  fi muukalaispassi
  en alien’s passport

  Ett resedokument som kan beviljas en utlänning
  om han eller hon inte kan få pass av en myndighet
  i sitt hemland eller om han eller hon är statslös
  eller om det finns andra särskilda skäl att bevilja
  främlingspass.

  En person som har fått uppehållstillstånd på grund av
  alternativt skydd beviljas främlingspass.

  Främlingspasset är inte en officiell identitetshandling.

  Se alternativt skydd
  Jfr resedokument för flykting

  pass
  fi passi
  en passport

  Ett resedokument utfärdat av en myndighet i hemlandet eller
  i vistelselandet. En utlänning ska ha ett pass när
  han eller hon reser in och vistas i Finland
  (med undantag av bl.a. nordiska medborgare).

  uppehållskort
  fi oleskelukortti
  en residence card

  Ett kort som polisen utfärdar till en EU-medborgares familjemedlem som inte själv är EU-medborgare som bevis på hans eller hennes uppehållsrätt i Finland. På kortets chip lagras som biometriska kännetecken bland annat en ansiktsbild och två fingeravtryck. Uppehållskortet är inte en officiell identitetshandling. Jfr uppehållstillståndskort.

  Se EU-medborgare.

  Eufemismen EU-migrant är faktiskt häpnadsväckande i sin kontraproduktiva egenskap att undergräva allt som är positivit med EU, att man kan arbeta i andra länder, nu förknippas EU och migration med tiggeri :-) Oj, tänkte inte på det, varumärket EU.

  uppehållstillståndskort
  fi oleskelulupakortti
  en residence permit card

  Ett kort som Migrationsverket eller polisen utfärdar
  och med vilket andra än EU-medborgare visar sin
  uppehållsrätt i Finland.

  På kortets chip lagras som biometriska kännetecken
  bland annat en ansiktsbild och två fingeravtryck.

  Uppehållstillståndskortet är inte en officiell identitetshandling.

  Jfr uppehållskort.
  Se EU-medborgare.

  resedokument för flykting
  fi pakolaisen matkustusasiakirja
  en refugee travel document

  Ett resedokument som utfärdas till en utlänning som fått flyktingstatus.

  Resedokumentet för flykting är inte en officiell identitetshandling.

  Jfr främlingspass.
  Se flykting.

  registrerat partnerskap
  fi rekisteröity parisuhde
  en registered partnership

  Ett officiellt partnerskap mellan två personer av samma kön.

  Ett registrerat partnerskap kan i stort sett
  jämföras med ett äktenskap.  Identitet, att kunna styrka vem du är, förefaller vara rätt central.
  S.W

  SvaraRadera
 19. PROCESSBEGREPP VID MEDBORGARSKAPSHANTERING

  bestämmande av medborgarskapsstatus
  fi kansalaisuusaseman määrittäminen
  en determination of citizenship status

  I oklara fall reder Migrationsverket ut vilken
  stats medborgare personen i fråga anses vara i Finland.

  Se medborgarskap.

  asylsamtal
  fi turvapaikkapuhuttelu
  en asylum interview

  asylsamtal = ÄR ett samtal
  benämnd intervju som förs av Migrationsverket
  som utreder grunderna för en asylansökan.

  asylutredning
  fi turvapaikkatutkinta
  en asylum investigation

  Ett förfarande där polisen eller Gränsbevakningsväsendet
  först reder ut asylsökandens identitet och resrutt.

  Därefter för Migrationsverket ett asylsamtal för att reda ut grunderna för hans eller hennes asylansökan.

  Se asylsamtal.

  spårande
  fi jäljittäminen
  en tracing

  Med spårande avses utredning av var föräldrarna
  eller en annan vårdnadshavare till ett ensamkommande barn
  eller barn som är offer för människohandel som söker
  internationellt skydd befinner sig.


  Dublinförfarande
  fi Dublin-menettely
  en Dublin procedure

  Dublinförfarandet baseras på EU:s Dublinförordning
  och används för att avgöra vilket land som är ansvarigt
  för att pröva en asylansökan.

  Se Europeiska unionen (EU), asyl.

  stat som tillämpar Dublinförordningen
  Förordningen tillämpas i medlemsstaterna i EU samt i
  Norge, Island, Schweiz och Liechtenstein.

  Ett annat land kan vara ansvarigt för att pröva en
  ansökan, om asylsökanden till exempel har familjeband, uppehållstillstånd eller visum i en annan stat som
  tillämpar Dublinförordningen.

  Eurodac-systemet
  En annan medlemsstat är ansvarig för prövningen även i det fall att asylsökandens fingeravtryck har registrerats i Eurodac-systemet i samband med olaglig passage av unionens yttre gränser.

  Dessutom kan den stat där personen tidigare sökt asyl
  vara ansvarig för prövningen.

  avvisning
  fi käännyttäminen
  en refusal of entry

  Förfarande för avlägsnande ur landet.
  När en utlänning inte har haft uppehållstillstånd och ett beslut fattas om att utlänningen ska avlägsnas ur landet, blir personen avvisad.

  Jfr utvisning

  assisterad frivillig återresa
  fi avustettu vapaaehtoinen paluu
  en assisted voluntary return

  assisterad frivillig återresa = ÄR ett arrangemang där
  - en tredjelandsmedborgare som sökt internationellt skydd

  - en person som fått tillfälligt skydd, som är offer för
  människohandel eller

  - en person som beviljats uppehållstillstånd med stöd av 51 § i
  utlänningslagen

  kan som stöd för återresa betalas bidrag och ersättning
  för skäliga rese- och flyttkostnader för återresan till
  hemlandet eller till något annat land.

  Se internationellt skydd
  tredjelandsmedborgare
  tillfälligt skydd.

  Jfr frivillig återresa.

  Ersättning för frivillig återresa
  En förutsättning för att bidrag och ersättning
  ska betalas är att den sökande frivilligt och i
  permanent syfte avlägsnar sig ur landet efter att
  ha återtagit sin ansökan eller efter att ha fått
  sin ansökan om uppehållstillstånd avslagen

  frivillig återresa
  fi vapaaehtoinen paluu
  en voluntary return

  I ett avvisnings- eller utvisningsbeslut,
  där det inte meddelas inreseförbud, fastställs
  en tidsfrist på minst sju och högst trettio dagar
  inom vilken tredjelandsmedborgaren frivilligt kan
  avlägsna sig ur landet.

  Se avvisning
  utvisning
  inreseförbud
  tredjelandsmedborgare.
  assisterad frivillig återresa.

  S.W

  SvaraRadera
 20. BYGGNAD

  beskickning
  fi edustusto
  en mission

  med beskickning avses i regel Finlands ambassader och konsulat.

  flyktingsluss
  fi järjestelykeskus
  en registration centre

  En flyktingsluss är en enhet för mottagande och registrering av nyanlända asylsökande.

  Efter registreringen flyttar asylsökandena till förläggningar. Se också förläggning.

  förläggning
  fi vastaanottokeskus
  en reception centre

  En plats där personer som söker internationellt skydd
  eller som får tillfälligt skydd inkvarteras och där det
  ordnas mottagningstjänster för dem. Grupphem och enheter
  för stödboende som är avsedda för barn är också förläggningar.

  Se också internationellt skydd, tillfälligt skydd.

  mottagningsenhet
  fi vastaanottoyksikkö
  en reception unit

  Mottagningsenhet är ett överordnat begrepp för alla lokaler där asylsökande inkvarteras.

  Med mottagningsenhet avses till exempel förläggningar och tillfälliga inkvarteringsenheter.

  Se också förläggning.


  inreseförbud
  fi maahantulokielto
  en prohibition of entry

  I samband med avvisning eller utvisning kan en utlänning
  meddelas förbud att resa in i Finland på nytt.

  Förbudet kan vara tidsbegränsat eller gälla tills vidare
  antingen i hela Schengenområdet eller bara i Finland.

  Se Schengenområdet

  tagande i förvar, förvarstagande
  fi säilöönotto
  en detention

  Säkringsåtgärd, övervakningsåtgärd.
  En utlänning kan tas i förvar till exempel
  om det finns anledning att anta att utlänningen
  håller sig undan för att undvika avvisning eller
  utvisning. En asylsökande kan tas i förvar om det
  är nödvändigt för att reda ut asylsökandens identitet.

  utvisning
  fi karkottaminen
  en deportation

  Förfarande för avlägsnande ur landet.
  När en utlänning har eller har haft
  uppehållstillstånd och ett beslut fattas
  om att utlänningen ska avlägsnas ur landet,
  blir personen utvisad.

  Jfr avvisning.

  förbud mot tillbakasändning, förbud mot återsändande
  fi palautuskielto (non-refoulement)
  en non-refoulement

  Förbud mot tillbakasändning = ÄR ett förbud som innebär att ingen
  asylsökande får sändas tillbaka till
  ett område där han eller hon kan bli
  utsatt för dödsstraff, tortyr,
  förföljelse eller annan behandling som
  är omänsklig eller kränker
  människovärdet.
  S.W Allt detta är väldigt fint och ädelt, på ett filosofiskt seminarium, och även formulerat av Sveriges EU-kommissionär
  genom Stockholmsprogrammet, om, om nu bara om, alla EU - länder
  hade följt programmet, men nu var det viss bara Sverige som tyckte detta skulle omsättas i praktiken.

  I Sverige heter det papperslös, och är ngt slags trasproletariat, som vissa rättigheter, med då medborgarskapet inte följer territorium, utan blod, så kommer barnen till detta utanförskap, i dess egentliga betydelse, att bli bottenlöst, tack för det nymoderaterna och mp, det är så att man kan börja gråta, av förespeglad falsk humanism. Uggla borde ge ut fortsättningen av
  "Jag mår illa" S.W

  SvaraRadera
 21. Några sköna överstatliga akronymer, som visst innebär att det som fungerade på lokal och nationell nivå (subsidaritetsprincipen) begåvats med en ny högre nivå, och så är det bara att invänta resultatet.


  TFEU = EUFöfördraget
  Treaty on the Functioning of the European Union
  Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt
  CEPOL
  Cepol European Police College
  Europeiska polisakademin

  EMCDDA
  ECNN European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction
  Europeiska centrumet för kontroll av
  narkotika och narkotikamissbruk

  ICC
  ICC International Criminal Court
  Internationella brottmålsdomstolen

  COSI
  Cosi Standing Committee on Internal Security
  Ständiga kommittén för inre säkerhet

  PNR Passenger Name Record
  Passageraruppgifter
  EU
  EU European Union
  Europeiska unionen

  ECRIS
  Ecris European Criminal Records Information System
  Det europeiska informationssystemet för utbyte
  av uppgifter ur kriminalregister
  EPRIS
  Epris European Police Records Index System
  Europeiskt polisregisterindex

  JITs Joint Investigative Teams
  Gemensam utredningsgrupp
  ESDP
  ESFP European Security and Defence Policy
  Europeisk säkerhets- och försvarspolitik

  EUCPN
  EUCPN European Crime Prevention Network
  Det europeiska nätverket för förebyggande
  av brottslighet
  OPC
  OPC Observatory for the Prevention of Crime
  Observatorium för förebyggande av brott

  OCTA
  Octa Organised Crime Threat Assessment
  Hotbildsbedömning avseende den organiserade
  brottsligheten
  EU ATC
  EU ATC EU Anti-Trafficking Coordinator
  EU-samordnare för kampen mot människohandel
  FIUs
  FIU Financial Intelligence Units
  Finansunderrättelseenheter

  UNCAC
  UNCAC United Nations Convention against Corruption
  Förenta nationernas konvention mot korruption

  GRECO
  Greco Council of Europe Group of States against Corruption
  Europarådets grupp av stater mot korruption

  OECD
  OECD Organisation for Economic Co-operation and Development
  Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling

  FATF
  FATF Financial Action Task Force
  Arbetsgruppen för finansiella åtgärder

  MIC
  MIC Monitoring and Information Centre
  Övervaknings- och informationscentrum
  CBRN
  CBRN Chemical, Biological, Radiological and Nuclear
  Kemiska, biologiska, radiologiska och nukleära

  EASO
  Easo European Asylum Support Office
  Europeiskt stödkontor för samarbete i asylfrågor

  Eurosur
  Eurosur European Border Surveillance System
  Europeiskt gränsövervakningssystem

  SIS II
  SIS II Second generation Schengen Information System
  Andra generationen av Schengens informationssystem

  VIS
  VIS Visa Information System
  Informationssystemet för viseringar

  CEAS
  Ceas Common European Asylum System
  Gemensamt europeiskt asylsystem
  EAC
  EAC European Asylum Curriculum
  Europeiska asylcurriculumet

  UNHCR
  UNHCR United Nations High Commissiones for Refugees
  FN:s flyktingkommissariat

  Det finns miljoner enheter till, och ännu fler EU-ombudsmän, och det kommer bli som "kommunal" eller FIFA, i kolossalformat.
  S.W

  SvaraRadera
 22. Källan för definitionerna, förutom föregående kommentar som är från EU-upplysningen, är;

  http://www.migri.fi/for_media/ordlista

  "Denna ordlista innehåller centrala termer som Migrationsverket använder på sin webbplats samt termförklaringar.

  Förklaringarna följer inte ordagrant de definitioner som finns i lagstiftningen.

  Därför lönar det sig att i officiella sammanhang bekanta sig med lagen och annan källitteratur."  Europeiska unionen (EU)
  fi Euroopan unioni (EU)
  en European Union (EU)

  EU är den politiska och ekonomiska union
  som består av 28 europeiska medlemsstater.

  EU:s medlemsstater
  Europeiska unionens 28 medlemsstater är:

  Tyskland
  Österrike
  Nederländerna
  Belgien

  Frankrike
  Spanien
  Portugal
  Italien

  Storbritannien
  Irland

  Danmark
  Sverige
  Finland

  Estland
  Lettland
  Litauen

  Polen
  Tjeckien
  Slovakien

  Ungern
  Bulgarien
  Rumänien

  Slovenien
  Kroatien
  Grekland

  Cypern
  Luxemburg
  Malta


  Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES)
  fi Euroopan talousalue (ETA)
  en European Economic Area (EEA)

  EES (Europeiska ekonomiska samarbetsområdet) är ett område med gemensam marknad som omfattar medlemsstaterna i EU samt Island, Liechtenstein och Norge.

  Se Europeiska unionen (EU).


  Schengenområdet
  fi Schengen-alue
  en Schengen area

  Schengenområdet = ÄR det område
  Som omfattas av de stater som tillämpar Schengenregelverket

  Schengenregelverket = ÄR det regelverk som reglerar Schengenområdet.


  UNHCR
  fi UNHCR
  en UNHCR

  UNHCR = ÄR Förenta nationernas flyktingorganisation.
  FN:s flyktingkommissariat


  AFSJ Area of Freedom
  Security and Justice

  Område med frihet, säkerhet och rättvisa


  Fri rörlighet
  EU-medborgare har rätt att röra sig fritt på unionens territorium.

  Tillämpning av fri rörlighet
  Bestämmelserna om fri rörlighet gäller, utöver EU-medborgare, även för på medborgare i Island, Liechtenstein, Norge och Schweiz. Isländska, liechtensteinska och norska medborgare får röra sig fritt med stöd av EES-avtalet, och med Schweiz har EU ingått ett separat avtal om fri rörlighet.

  S,W


  SvaraRadera
 23. Vill man som vi i Sverige vara relativa, dvs undvika defintioner, vilka i allt vesäntligt bygger på att man kan beskriva semantiska relationer, så kan man klara sig hyfsat med lexikala relationer,
  (synonymi och antonymi) synonymer är bra, eftersom det inkluderar andra språk, man behöver alltså bara översätta ord från engelska till Svenska, så är man klar, nedan en länkt till en journalist som börjat fundera på detta med definitioner, vad vi menar egentligen, dessa frågor behöva man inte fundera på förr, men sedan någongång under 90-talet och den intersektionella och relativistiska antivetenskapen, (som är ohumanistisk), så har vi nog glömt bort detta med språket som en spegel av världen, vad man numera emellanåt kallar en ontologi (om den är baserad på logiska funktioner och ska lira avseende "interoperabilitet"


  http://www.unt.se/asikt/ledare/maste-man-lyssna-pa-rasister-4053062.aspx

  Antonymer som inspiration till några begrepp i artikeln:

  uppfattning < - > (hållningslös)
  åsikt < - > utan åsikt (hållningslös)
  insikt < - > utsikt
  uttalad åsikt < - > outtalad åsikt
  uttryckt < - > outtryckt
  uttrycka < - > förtrycka

  tillåten < - > otillåten
  fri < - > ofri
  fria < - > fälla (ofri)
  åsiktsfrihet < - > åsiktsförbud
  fördomsfull < - > fördomsfri

  hållning < - > hållningslös
  nyanserad < - > onyanserad
  upplyst < - > oupplyst
  bildad < - > obildad

  tolerans < - > intolerans
  tolerera < - > ? (kristera eller förkasta)
  tolerant < - > intolerant

  inskränkt < - > oinskränkt
  fördom < - > ? (åsikt...)
  fördomsfull < - > fördomsfri
  fördöma < - > förlåta

  gilla < - > ogilla
  fredlig < - > fientlig
  främlingsfientlig < - > (främlingsvänlig?)

  fobi < - > ?
  Ras < - > ?
  rasistisk < - > orasistisk
  rasist < - > antirasist
  humanistisk < - > ohumanistisk
  humanistisk < - > naturvetenskaplig

  värdering < - > konstaterande
  subjektiv < - > objektiv

  underbyggd/grundad < - > ogrundad
  Förtala < - > omtala
  Hetsa < - > lugna
  normal < - > onormal
  Motståndare < - > medspelare
  Förtydliga < - > förvirra

  referens < - > begrepp
  referens < - > referendum
  definiens < - > definiendum
  begriplig < - > obegriplig
  intention < - > extension
  verklig < - > overklig
  verklighet < - > overklighet


  rätt < - > fel
  naturlig < - > onaturlig
  ofelbar < - > felbar (mänsklig)
  omänsklig < - > mänsklig

  makt < - > maktlös
  oförställd < - > förställd
  föreställning < - > ? (inställning)
  inställd < - > utställd
  inställsam < - > uppriktig
  oriktig < - > riktig
  förutfattad < - > författad
  fördomsfri < - > fördomsfull

  Det är alltså rätt mycket pseudo- och metadebatt, eftersom ingen ens vill precisera språket, trots att vi lever i en internet- och datoriskt tid, där vi bara är i början av tiden med deep - learning, man får se om någon lär sig, makt ÄR rätt (i naturen)
  S.W

  SvaraRadera